Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Home


 Bestuur

 Overheidsorganisaties

 

Veelbekeken Thema’s

Themes overview

Uitgelicht

Trends en cijfers 2016

Trends en cijfers is een jaarlijkse publicatie met tabellen en grafieken  voor de jaren 2010 tot en met 2015. Deze tabellen bevatten een gedetailleerd overzicht op het gebied van arbeidszaken in de publieke sector. In de tabellen wordt een uitsplitsing gemaakt naar de 14 sectoren.

Staat van het Bestuur 2014

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil inzicht bieden in de ontwikkelingen bij het decentraal bestuur. Door de ontwikkelingen systematisch te volgen en een stand van zaken te geven, worden trends zichtbaar. Om deze reden wordt de Staat van het Bestuur uitgegeven. Het is een tweejaarlijkse trendrapportage waarin feiten en cijfers over bestuurlijke en financiële ontwikkelingen in het decentraal bestuur centraal staan. Deze editie van 2014 is de vijfde publicatie in de reeks.

Het Koninkrijk der Nederlanden en Caribisch Nederland

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit de 4 landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De laatste 3 landen vormen samen met de 3 bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba het Caribisch deel van het Koninkrijk. De 3 bijzondere gemeenten samen heten Caribisch Nederland.

Legitimiteitsmonitor Democratisch Bestuur 2015

De Legitimiteitsmonitor Democratisch Bestuur biedt een overzichtsstudie van langjarige onderzoeken die onder meer de houding van de Nederlandse bevolking ten aanzien van de democratie peilen. Het rapport beschrijft hoe Nederlanders zich via survey-onderzoek hebben uitgesproken over de legitimiteit van het democratisch systeem, de centrale actoren daarbinnen, en het beleid dat eruit voortvloeit. Tevens bevat het rapport een thematische bijlage die verder inzoomt op houdingen van burgers ten aanzien van gezagsdragers, politieke partijen en een mogelijke eigen rol van burgers in democratische processen.

WNT-jaarrapportage 2014

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg: Wet normering topinkomens (WNT), in werking getreden. De WNT beoogt bovenmatige bezoldigingen in de publieke en semipublieke sector tegen te gaan, door inkomens en ontslagvergoedingen te normeren en openbaar te maken. De WNT regelt onder meer dat alle instellingen waarop de wet van toepassing is in hun jaarrekening bezoldigingsinformatie moeten verstrekken. Deze gegevens moeten voor 1 juli aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dan wel de betrokken vakminister worden doorgegeven. De minister van BZK gebruikt deze gegevens om jaarlijks voor 31 december rapport uit te brengen over de uitvoering van de WNT, middels deze WNT-jaarrapportage. De WNT-jaarrapportage geeft inzicht in de uitvoering en realisatie van de doelen van de WNT, om waar nodig actief bij te kunnen sturen.

De Nederlandse Publieke Dienst

Internationaal vergelijkend onderzoek laat zien dat we het in Nederland prima doen. Ik vind oprecht dat we in Nederland trots kunnen zijn op de kwaliteit van ons overheidsapparaat en de mensen die er werken. Met dezelfde kracht als we deze goede uitgangspositie hebben opgebouwd, werken we nu aan het behouden en uitbouwen ervan. In Nederland doen we dit door middel van twee sporen. Ten eerste door te werken aan een overheid die beter past bij de toekomst, en ten tweede door te werken aan goed ambtenaarschap.
Ik beveel u van harte dit boekje aan. Het geeft een prima inkijk in de manier waarop de Nederlandse overheid is georganiseerd.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Ronald Plasterk