Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Sociale zekerheid

Sociale zekerheid

Ontwikkelingen in de sociale zekerheid staan voor de overheid vanuit haar rol als werkgever altijd in de aandacht. Het ministerie van BZK volgt daarom de ontwikkeling van het aantal werklozen en arbeidsongeschikten bij de overheid- en het onderwijssectoren. Op deze pagina presenteren we de belangrijkste kerncijfers op het terrein van de sociale zekerheid. De focus is daarbij gericht op de:

  • WW (Werkloosheidswet);
  • WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), en de
  • WAO (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering).

Foto: Richard van Elferen

Onder aan deze pagina vindt u cijfers over de ontwikkeling van het aantal werknemers in de WW en gegevens over de in- en uitstroom. Daarbij wordt systematisch onderscheid gemaakt naar sector. Op de pagina Arbeidsongeschiktheid wordt een overzicht gegeven van het aantal arbeidsongeschikten per sector. Het gaat daarbij zowel om de oude gevallen (die vallen onder de WAO), als om de nieuwe (die een WIA uitkering ontvangen).

Meer informatie over de verschillende sociale zekerheidsregelingen treft u onderaan deze pagina.

 

Uitgelicht

Achtergrond

Statistische informatie over de sociale zekerheid is te vinden onder Cijfers (dossier Sociale Zekerheid Overheid en Onderwijs).

Rapporten en publicaties

Verdere informatie

Werkloosheid

Arbeidsongeschiktheid

Over dit thema

WW

De Werkloosheidswet (WW) is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen tussen 2 banen op te vangen. Als een medewerker z'n baan verliest, kan die onder voorwaarden een WW-uitkering krijgen. De hoogte daarvan is afhankelijk van het laatst verdiende loon, en de duur van het aantal arbeidsjaren. 

Alle overheidswerkgevers zijn – verplicht - eigenrisicodrager voor de WW. Dit betekent dat de overheidswerkgever (bijna) geen werkgeverspremies afdraagt aan een werkloosheidsfonds en de uitkering aan een (ex-)werknemer zelf betaalt. Werkgevers in de marktsector dragen altijd werkloosheidspremies aan het WW-fonds af, en kunnen geen eigenrisicodrager zijn.

WIA

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is van kracht sinds 1 januari 2006 en kent twee regelingen:

  • WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze regeling voorziet in een uitkering aan mensen die tijdelijk of gedeeltelijk arbeidsgeschikt (d.w.z. vanwege ziekte ten hoogste 65% of minder van het loon kunt verdienen) zijn.
  • IVA staat voor Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Dit betreft een uitkering voor mensen die volledig (minstens 80%) en langdurig niet meer in staat zijn te werken.

Zowel markt- als overheidswerkgevers hebben de keuze om eigenrisicodrager voor de WIA te zijn.

WAO

De Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering betreft een 'oude' regeling, en geldt alleen nog voor mensen die op 1 januari 2006 al een WAO-uitkering ontvingen. Het gaat daarbij om mensen die minimaal 15% arbeidsongeschikt zijn. Doordat er – behoudens uitzonderingsgevallen – geen nieuwe instroom meer in de WAO plaatsvindt, neemt het aantal WAO'ers de laatste jaren sterk af.