Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Samenwerkingsmiddelen Koninkrijksrelaties

Samenwerkingsmiddelen Koninkrijksrelaties

De Caribische landen binnen het Koninkrijk zijn op basis van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden zelf verantwoordelijk voor goed bestuur, rechtszekerheid, economische ontwikkeling, onderwijs en overheidsfinanciën. In de afgelopen jaren was het samenwerkingsbeleid voor Curaçao en Sint Maarten erop gericht om de landen te ondersteunen bij het verwezenlijken van hun verantwoordelijkheden op deze terreinen.

In de aanloop naar de nieuwe staatkundige verhoudingen op 10 oktober 2010 is daarom onder meer door middel van schuldsanering toegewerkt naar een betere financiële startpositie. Hierdoor kon het samenwerkingsbeleid worden afgebouwd. Na afronding van de samenwerkingsprogramma's is het aan de landen zelf om het beleid op het terrein van onderwijs, sociaal-economische ontwikkeling, goed bestuur en veiligheid voort te zetten.

Uitgelicht

Over dit thema

Evaluatie

De samenwerkingsprogramma's werden en worden gesubsidieerd via de Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie (AMFO), de Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA) en het Fondo Desaroyo Aruba (FDA). De projecten die via AMFO zijn gefinancierd zijn eind 2013 afgerond, de projecten die via de stichting SONA zijn gefinancierd worden eind 2014 afgerond. De beëindiging van het samenwerkingsbeleid via FDA is in februari 2012 door Aruba en Nederland vastgesteld op eind 2015. In 2014 is gestart met de evaluatie van AMFO. In 2015 en 2016 volgen de evaluaties van SONA en FDA.

De stichtingen

De samenwerkingsmiddelen worden beheerd door de Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA) en het Fondo Desoroyo Aruba (FDA). De programma’s worden grotendeels uitgevoerd door de overheden van Curaçao, Sint Maarten en Aruba. Via de subsidies aan de Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie (AMFO) worden activiteiten van non-gouvernementele organisaties gefinancierd die armoedebestrijding en het verbeteren van de uitgangspositie van jongeren als doel hebben.

Nederland heeft in totaal ruim € 669 miljoen bijgedragen aan de stichtingen FDA, SONA en AMFO. Het ministerie van BZK is beleidsmatig verantwoordelijk voor de samenwerkingsmiddelen en het maken van afspraken met de stichtingsbesturen over het beheer en de verantwoording. Een en ander is vastgelegd in een beheersovereenkomst per stichting. Om het ministerie in staat te stellen inzicht te krijgen in hoeverre de stichtingen zich houden aan de afspraken, verantwoorden de stichtingen zich jaarlijks over de gelden door middel van jaarrekeningen, jaarverslagen en tussen- voortgangsrapportages. De Auditdienst Rijk voert reviews uit op de accountantscontrole op de jaarrekeningen van de stichtingen.

AMFO

Via de subsidies aan de Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie (AMFO) financierde Nederland tot eind 2012 activiteiten van non-gouvernementele organisaties die onder andere armoedebestrijding en het verbeteren van de uitgangspositie van jongeren als doel hebben. In 2012 is de laatste storting

door Nederland gedaan. In 2013 zijn de projecten afgerond. Op dit moment vindt een evaluatie plaats die na afronding aan de Tweede Kamer gezonden zal worden (eind 2014). In december 2014 sluit AMFO haar deuren en wordt de financiering van non-gouvernementele organisaties door Curaçao en Sint Maarten opgepakt. Dit gebeurt in de stichtingen Reda Sosial (Curaçao) en Sint Maarten Development Fund (SMDF). Naast financiering door de Landen zelf, heeft Nederland restmiddelen van AMFO beschikbaar gesteld.

FDA

Via het Fondo Desaroyo Aruba (FDA) financieren Nederland en Aruba projecten om het bestuur, het onderwijs, de rechtshandhaving en de overheidsfinanciën op Aruba te versterken. Onderdeel van het programma Rechtshandhaving is het National Security Plan (NSP 2008–2012). Het eindpunt van het FDA-programma is in februari 2012 vastgesteld op eind 2015. De laatste bijdrage van Nederland voor het samenwerkingsprogramma met Aruba is begin 2013 gestort.

SONA

Het samenwerkingsbeleid voor Curaçao en Sint Maarten bestaat uit een aantal meerjarige samenwerkingsprogramma’s die via de Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA) en diens uitvoerder USONA worden beheerd. Het betreft het Onderwijs en Jongeren Samenwerkingsprogramma (OJSP), het Sociaal-Economisch Initiatief (SEI) en de Institutionele Versterking van de Bestuurskracht (IVB). Daarnaast wordt via SONA het programma Plan Veiligheid

gefinancierd. Nederland heeft voor het beheer van de gelden een beheersovereenkomst gesloten met SONA. Op basis van de statuten van SONA worden de werkzaamheden door SONA uitbesteed aan Berenschot, die het werk uitvoert onder de naam USONA (Uitvoeringsorganisatie SONA). Dit gebeurt op basis van een managementovereenkomst tussen SONA en Berenschot International B.V.

Samenwerkingsprogramma’s onder (U)SONA

Het Onderwijs en Jongeren Samenwerkingsprogramma (OJSP), het Sociaal-Economisch Initiatief (SEI) en de Institutionele Versterking van de Bestuurskracht (IVB) vallen onder de stichting SONA evenals Plan Veiligheid. De programma’s hebben de volgende doelen:

  • OJSP: Doel is de jeugd van de landen Curaçao en Sint Maarten zodanig toe te rusten dat deze na voltooiing van de schoolloopbaan in staat is deel te nemen aan de arbeidsmarkt en volwaardig te participeren in een voortdurend veranderende samenleving.
  • IVB: Doel is het bestuur en de bestuurskracht op Curaçao en Sint Maarten te versterken.
  • SEI: Doel is te komen tot een versterking van het financieel-economische beleid van de eilanden en het wegwerken van sociaaleconomische achterstanden.
  • PV: Doel is het verbeteren van de rechtshandhavingketen van de voormalige Nederlandse Antillen

In 2011 hebben een aantal tussentijdse evaluaties plaatsgevonden van de samenwerkingsprogramma OJSP, IVB en SEI (deze worden ook wel de mid-term evaluaties genoemd). Naar aanleiding van de mid-term evaluaties is een aantal actieplannen opgesteld met prioriteitsstelling om de laatste jaren van de samenwerkingsprogramma’s zo zinvol mogelijk in te vullen. Voor de rapporten van de mid-term evaluaties en de actieplannen, zie het onderdeel 'Achtergrond' op deze pagina.