Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Waterschappen

Waterschappen

De waterschappen kennen drie bestuursorganen: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. Anders dan de gemeenten en provincies, die een duaal bestel kennen, hebben de waterschappen een monistische bestuursvorm, waarbij de leden van het dagelijks bestuur ook lid van het algemeen bestuur zijn. Alleen de voorzitter en in uitzonderlijke gevallen leden van het dagelijks bestuur die ‘van buiten het algemeen bestuur worden benoemd', zijn daarop de uitzondering. De voorzitter is wél lid van het dagelijks bestuur, maar niet van het algemeen bestuur.

Afbeelding bij Waterschappen

Het algemeen bestuur

Als hoogste, democratisch gekozen orgaan stelt het algemeen bestuur het beleid en de regels met betrekking tot de taken van het waterschap vast. Ook bepaalt het algemeen bestuur de kaders waarbinnen het dagelijks bestuur de taken en het beleid moet uitvoeren en controleert het de beleidsuitvoering.In het algemeen bestuur van het waterschap zitten vertegenwoordigers van de inwoners, agrariërs, overige ondernemers en bos- en natuurterreinbeheerders uit het gebied. De laatste drie groepen hebben een directe vertegenwoordiging in het bestuur op basis van ‘geborgde’ zetels, omdat de organisaties die zij vertegenwoordigen voor hun dagelijkse activiteiten direct afhankelijk zijn van de kwaliteit en hoeveelheid oppervlaktewater en dus van de taakuitoefening van de waterschappen. De bezetting van deze geborgde zetels gebeurt niet zoals voor de vertegenwoordigers van de inwoners via algemene verkiezingen, maar door benoeming door hun koepelorganisaties.

Het dagelijkse bestuur

Het dagelijks bestuur bereidt de besluiten van het algemeen bestuur voor en voert deze uit. Dit betekent dat het dagelijks bestuur onder andere beleidsplannen, verordeningen, investeringsbesluiten en begrotingen voorbereidt en deze nadat het algemeen bestuur ze heeft vastgesteld, ook uitvoert. Er bestaat een wettelijke verplichting dat ten minste één lid van het dagelijks bestuur een vertegenwoordiger is van één van de specifieke belangencategorieën. Verder is de samenstelling van het dagelijks bestuur vrij. De leden van het dagelijks bestuur zijn in principe uit het algemeen bestuur afkomstig, maar als de provincie dit mogelijk maakt, kunnen zij van buiten het algemeen bestuur worden benoemd.

De voorzitter

De voorzitter van een waterschap, ook wel ‘dijkgraaf’ of ‘watergraaf’ genoemd, heeft een vergelijkbare functie als een burgemeester en leidt de vergaderingen van het algemeen en van het dagelijks bestuur. Als lid van het dagelijks bestuur heeft de voorzitter wel stemrecht in het dagelijks bestuur, maar niet in het algemeen bestuur. Bij een vacature stelt het algemeen bestuur een voordracht op, die via Provinciale Staten aan de minister van Infrastructuur en Milieu wordt gezonden. De voorzitter wordt door de Kroon benoemd voor een periode van zes jaar, waarna één of meer herbenoemingen kunnen volgen.

Zie ook: Factsheet Politieke ambtsdragers in Nederland 2016 

Uitgelicht

Verdere informatie

Algemeen en dagelijks bestuur