Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Gemeenten

Gemeenten

Gemeentebesturen worden gevormd door raadsleden, wethouders en burgemeesters. Raadsleden zijn gekozen volksvertegenwoordigers en bepalen in de gemeenteraad de hoofdlijnen van het bestuur. De burgemeester is voorzitter, maar geen lid van de raad. Dit betekent dat de burgemeester niet deelneemt aan stemmingen. Hij of zij kan vanuit zijn/haar eigen portefeuille of wettelijke taken wel onderwerpen in de raad inbrengen. De taken, bevoegdheden en rolverdeling van de gemeentelijke bestuursorganen is geregeld in de Gemeentewet en in de Wet dualisering gemeentebestuur.

Afbeelding bij Gemeenten

Raadsleden

De gemeenteraad vormt het algemeen bestuur van de gemeente. De taken van de raad worden kortweg geduid als: volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle. De raad stelt de kaders voor en controleert het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, die verantwoording verschuldigd zijn aan de raad.

Wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente. Het aantal wethouders bedraagt ten hoogste 20% van het aantal raadsleden, met dien verstande dat er nooit minder dan twee wethouders zijn (artikel 36 Gemeentewet).

Burgemeesters

De burgemeester is voorzitter van de raad en voorzitter, tevens lid, van het college van burgemeester en wethouders. Als lid van het college kan de burgemeester ook een eigen portefeuille krijgen toevertrouwd. De burgemeester heeft bovendien als eenhoofdig bestuursorgaan een aantal eigenstandige bevoegdheden op het terrein van onder meer de openbare orde en veiligheid. De burgemeester wordt benoemd door de Kroon op aanbeveling van de gemeenteraad. De commissaris van de Koning heeft daarbij een procedurele rol. De benoeming is voor zes jaar, maar de burgemeester kan één of meer keren voor een zelfde periode worden herbenoemd.

Zie ook: Factsheet Politieke ambtsdragers in Nederland 2016

Uitgelicht

Verdere informatie

Raadsleden

Wethouders

Burgemeesters