Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Klokkenluiden

Klokkenluiden

Overheidswerknemers die een misstand in hun werkomgeving waarnemen of vermoeden, moeten dit zonder nadelige consequenties kunnen melden. Eén van de verplichtingen van overheidswerkgevers is dat zij moeten zorgen voor een procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand. De overheidswerkgever moet er ook voor zorgen dat de ambtenaar die te goeder trouw zijn vermoedens volgens die procedure meldt, geen nadelige gevolgen van dat melden ondervindt. Daarbij geldt als uitgangspunt dat vermoedens van misstanden eerst intern, binnen de eigen organisatie, aan de orde worden gesteld.

Foto: Aafke Holwerda

Werknemers in de publieke en de private sector die een werkgerelateerde misstand willen melden, kunnen terecht bij het Huis voor klokkenluiders. Het Huis adviseert, ondersteunt en doet indien nodig onderzoek. Ook geeft het Huis voorlichting over klokkenluiden en integriteit aan werknemers en werkgevers.

 

Uitgelicht

Achtergrond

Beleidsdocumenten

Rapporten

Kamerstukken

Websites

Over dit thema

Gevolgen inwerkingtreding Wnra voor Klokkenluidersregelingen

Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Met de Wnra zijn de regels van het private arbeidsrecht gaan gelden in veel overheidssectoren. De publiekrechtelijke rechtspositieregelingen (zoals ARAR en CAR-UWO) zijn vervangen door collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). De klokkenluidersregelingen van deze overheidssectoren zijn veelal omgezet in cao-bepalingen. Bij de sectoren Politie en Defensie zijn de publiekrechtelijke klokkenluidersregelingen gebleven, omdat deze sectoren zijn uitgezonderd van de Wnra. Hieronder een overzicht van de sectorspecifieke regels over het melden van misstanden.

Internationaal

Op 26 november 2019 is er een Europese richtlijn gepubliceerd met nieuwe regels over klokkenluiden. De regels ter bescherming van klokkenluiders in deze EU-richtlijn sluiten grotendeels aan op de regelgeving die in Nederland geldt voor de bescherming van melders van misstanden. De Nederlandse regelgeving moet enigszins worden aangescherpt in verband met de verdergaande procedurele vereisten die de EU-richtlijn stelt voor de interne en externe meldingskanalen. Ook vereist de EU-richtlijn een regeling van de omkering van de bewijslast. Uiterlijk op 17 december 2021 moeten alle lidstaten die nieuwe regels omzetten in hun nationale wetgeving.

Het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-richtlijn is van 31 juli tot en met 10 september 2020 in internetconsultatie geweest. Na verwerking van de consultatiereacties wordt het wetsvoorstel via de ministerraad voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Europese richtlijn bescherming klokkenluiders

Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europese Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (PbEU 2019, L305).