Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Democratie

Democratie

Er is volop politieke, maatschappelijke en wetenschappelijke aandacht voor het thema ‘democratie’. Het ministerie van BZK brengt ontwikkelingen, kansen en bedreigingen rond de democratie in beeld en speelt daar, waar nodig, met beleid op in.

Afbeelding bij Democratie

Nederland kan buigen op een lange democratische traditie en dat is een groot goed. Het kunnen kiezen, meebeslissen en uitoefe­nen van democratische vrijheden en rechten heeft direct effect op het dagelijks leven van iedereen. Het is voor mensen beter toeven is in een democratie dan op een plek waar de willekeur regeert. Dat zien we in wereld­wijde onderzoeken en ranglijsten. Er blijkt een positieve relatie tus­sen democratie en goed bestuur enerzijds en welvaart, welzijn en welbe­vin­den anderzijds. Onze democratie staat in dergelijke verge­lij­kingen hoog aangeschreven.

Het doel van democratie is te komen tot maatschappelijk gedragen besluiten over collectieve aangelegenheden. Ondanks uiteenlopende belangen en opvattingen worden problemen vreedzaam opgelost. Dat gebeurt op een voor iedereen toegankelijke en transparante manier. Daardoor worden besluiten breed aanvaard en slepen conflicten niet voort.

De ruggengraat van de democratie is dat wij onze vertegenwoordigers kiezen in vrije en open verkiezingen. Iedereen kan kiezen en verkiesbaar zijn en daarvoor zijn in Nederland zo min mogelijk formele drempels. Het representatieve bestel dat zo tot stand komt, is niet het enige bestand­deel van een levende democratie. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en – groepen oefenen op diverse manieren invloed uit. Naast het stemmen bij verkiezingen, nemen burgers ook via andere kanalen deel aan de democratie, bijvoorbeeld via in­spraak, burgerinitiatieven, politieke partijen, petities of protest.

De democratie in Nederland bestaat zodoende uit drie bestanddelen:

  • Representatie: kunnen kiezen en gekozen worden
  • Participatie: meedoen aan de democratie en invloed uitoefenen via diverse kanalen
  • Deliberatie: meningsvorming en uitwisseling van ideeën en gezichtspunten

Subthema:

Uitgelicht

Achtergrond

Beleidsdocumenten

Rapporten en publicaties

Onderzoeksprogramma lokale partijen

Websites

Over dit thema

Gemeenten kunnen gebruik maken van het aanbod van Democratie in Actie

Lokaal algemeen

Quick Scan Lokale Democratie: analyse-instrument dat inzicht geeft in de kwaliteit van de lokale democratie in uw gemeente.

Lokaal maatwerk

Innovatietrajecten en leren van elkaar

Democratie in Actie biedt gemeenten de kans om te vernieuwen en om van elkaar te leren. Er zijn innovatietrajecten met gemeenten die zelf hebben aangegeven dat het noodzakelijk is nieuwe instrumenten of vormen te ontwikkelen. Ook is het waardevol dat gemeenten van elkaar leren. Zo kunnen zij inzichten opdoen en lessen trekken uit elkaars ervaringen. Het programma zet actief in op het ontsluiten van goede én slechte ervaringen. Zie meer informatie over Democratie in Actie op www.lokale-democratie.nl