Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Bevolkingsdaling

Bevolkingsdaling

Bevolkingsdaling heeft een aantal ontwikkelingen als oorzaak. Er worden minder kinderen geboren, hoogopgeleiden en gezinnen verhuizen naar andere regio’s. Hierdoor zijn er minder mensen en minder huishoudens. Door de veranderende bevolkingssamenstelling, neemt de vergrijzing toe. In Nederland gaat het om negen krimpregio’s en elf anticipeerregio’s. De gebieden liggen vaak aan de rand van het land.

Afbeelding thema Bevolkingsdaling

In gebieden met bevolkingsdaling kan de leefbaarheid onder druk komen te staan. Het voorzieningenniveau kan teruglopen, zoals onderwijs, zorg en culturele voorzieningen. Door leegstand gaan huizenprijzen dalen en bedrijven zien hun omzet dalen door de afnemende afzetmarkt en zien het werknemersaanbod dalen.

Samen met de krimp- en anticipeerregio’s, provincies, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en andere departementen aan het borgen van de leefbaarheid. Dit doet BZK door betrokken partijen op regionaal niveau met elkaar te verbinden. Zowel in de regio’s als aan de zijde van de rijksoverheid komen onderwerpen als economische structuurversterking, bereikbaarheid, zorg, onderwijs en wonen samen om tot integrale oplossingen te komen, uitmondend in een regionaal en integraal uitvoeringsprogramma.

Uitgelicht

Verdere informatie

Huishoudens

Over dit thema

BZK concludeert dat samenwerking de sleutel tot succes is in het vraagstuk bevolkingsdaling. De problematiek overstijgt al snel de gemeentelijk schaal, zeker als het om oplossingen gaat. Daarom participeert BZK samen met de betrokken actoren in lokale, regionale en provinciale bestuurlijke overleggen, met als doel beleidsverankering van de aandacht voor bevolkingsdaling te stimuleren. In 2017 is de Tweede Kamer ingelicht over de voortgang van het programma bevolkingsdaling van BZK. In 2019 is een evaluatie van het programma voorzien.