Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Bevolkingsdaling

Bevolkingsdaling

Tot 2050 is ruwweg te spreken van bevolkingsgroei in het westen en midden van het land met daarentegen dalende bevolkingsaantallen in het noorden (kop van Noord-Holland, Friesland, Groningen, Oost-Drenthe), oosten (Achterhoek en omgeving) en zuiden van Nederland (Zuid-Limburg, delen van Zeeland). De regio’s die te maken hebben met bevolkingsdaling, hebben daarnaast vaak ook te maken met een groter aandeel ouderen (vergrijzing) en een kleiner aantal jongeren (ontgroening). Net als gebieden met een toenemende bevolkingsdruk staan gebieden met bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing voor een groot aantal uitdagingen en kansen die de draagkracht van deze gebieden ontstijgen en vragen om een gezamenlijke inzet en creativiteit van inwoners, bedrijven, gemeenten, provincies, maatschappelijke partners en de Rijksoverheid.

In regio’s die te maken hebben met bevolkingsdaling, vergrijzing en ontgroening staan een breed spectrum aan beleidsterreinen onder druk. Doordat er steeds minder inwoners zijn, is het voor verschillende supermarkten, scholen, zorginstellingen en andere voorzieningen steeds moeilijker om te blijven bestaan. Daarnaast zorgt de kleiner wordende beroepsbevolking voor personeelstekorten in bijvoorbeeld de zorg. Ook de woningmarkt heeft een directe relatie met bevolkingskrimp: als bewoners wegtrekken of overlijden en hun plek wordt niet ingenomen door nieuwe bewoners, komen woningen leeg te staan. Tegelijkertijd ligt er de ambitie om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen en levensloopbestendig te maken. Dit brengt een eigen investeringsopgave met zich mee die niet alleen in de krimpregio’s speelt, maar in heel Nederland. In gebieden met veel leegstand en weinig nieuwbouw ligt echter vaak een extra investeringsopgave om woningen te verduurzamen als zowel ook levensloopbestendig te maken doordat er veel grote woningen zijn met slechte energie labels evenals een relatief grote behoefte aan levensloopbestendige woningen door de sterk vergrijzende bevolking.Om de voortschrijdende demografische opgaven op te pakken, kansen te grijpen en het potentieel van deze regio’s tot ontwikkeling te brengen zet BZK zich samen met inwoners, bedrijven, gemeenten, provincies, maatschappelijke partners en andere ministeries in voor de leefbaarheid, economische vitaliteit en kansengelijkheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de identiteit, kracht en grensoverschrijdende kansen van de individuele regio’s zoals een hoge kwaliteit van de leefomgeving, sociale cohesie, een uitzonderlijk ecologisch kapitaal en de vaak letterlijke en figuurlijke ruimte ter ontwikkeling en versterking van verschillende economische sectoren zoals toerisme, (natuur inclusieve) landbouw en energie.

Uitgelicht

Achtergrond

Beleidsdocumenten

Rapporten

Websites

Verdere informatie

Bevolkingsdaling

Huishoudendaling

Leegstand

Nabijheid voorzieningen

Ecologie

Over dit thema

Met het Actieplan Bevolkingsdaling werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken samen met andere Rijksdepartementen, provincies, gemeenten en regio’s en andere partners aan het versterken van de regionale en lokale leefbaarheid en vitaliteit van gebieden met bevolkingsdaling. Het programma zet de regionale kracht van de gebieden met bevolkingsdaling centraal en steunt de regio’s met een integrale gebiedsgerichte aanpak met ruimte voor maatwerk. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in de geïntensiveerde samenwerking met Noordoost-Friesland, Oost-Groningen, Zuid- en Oost-Drenthe, de Achterhoek, Parkstad Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Dit gebeurt onder andere in de vorm van Regio Deals waarvoor in totaal €950 miljoen euro voor regionale opgaven beschikbaar is. Ter ondersteuning zijn er ook twee expertisetrajecten gericht op de woningmarkt- en de energieopgave in krimpgebieden. Binnen de expertisetrajecten staat ruimte voor nieuwe ideeën en oplossingen centraal, en wordt actief gewerkt kennisuitwisseling over de woningmarkt en energietransitie.