Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Adviesstelsel

Adviesstelsel

Er worden binnen de overheid op allerlei beleidsterreinen beslissingen genomen en voor het nemen van die beslissingen wordt regelmatig advies ingewonnen. In sommige gevallen wordt voor de advisering een adviescollege ingesteld. Een adviescollege kan ook adviescommissie, taskforce of raad heten.  Adviescolleges adviseren aan de regering (inclusief een afzonderlijke bewindspersoon) en/of aan de Staten-Generaal. Wanneer ze dit doen over toekomstig beleid of wetgeving, vallen ze onder de Kaderwet adviescolleges. Deze wet is ervoor bedoeld om de onafhankelijke positie van deze organisaties te waarborgen en de taken en bevoegdheden van college respectievelijk bewindspersoon te verduidelijken. Daarnaast zijn er adviescolleges die adviseren over de uitvoering of toepassing van beleid. Dit zijn geen adviescolleges onder het bereik van de Kaderwet adviescolleges.

Adviescolleges onder de Kaderwet

De Kaderwet adviescolleges geldt voor zowel permanente, tijdelijke (voor de periode van vier jaar) als voor eenmalige adviescolleges die de regering adviseren over toekomstig beleid of wetgeving. De wet geeft onder meer aan hoe een college moet worden ingesteld, hoe leden worden benoemd en van wie ondersteuning kan worden gevraagd. Dit is voor alle adviescolleges hetzelfde; vandaar dat dit niet in afzonderlijke instellingsregelingen hoeft te worden opgenomen. Zo kan de instellingsregeling zich met name richten op het onderwerp waarover moet worden geadviseerd. Deze regelingen worden medeondertekend door de verantwoordelijk bewindspersoon van BZK op grond van de Kaderwet. Benoemingsbesluiten worden niet ondertekend, omdat de verantwoordelijkheid daarvoor bij de vakdepartementen zelf ligt. In de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk wordt jaarlijks informatie gepubliceerd over deze adviescolleges.

 

Adviescolleges niet onder de Kaderwet

Op adviescolleges die niet onder de Kaderwet vallen, kunnen delen van de Kaderwet geheel of gedeeltelijk van overeenkomstige toepassing worden verklaard. Op die manier kan worden aangesloten bij de bepalingen die gelden voor adviescolleges die wel onder het bereik van de Kaderwet vallen. Instellingsregelingen voor deze colleges worden niet ondertekend door de bewindspersoon van BZK.

Uitgelicht

Over dit thema

Handreiking en Leidraad

Omdat het organisatorische deel van de instelling van een adviescollege onder de Kaderwet is gestandaardiseerd, is er een handreiking die voorschrijft waaraan moet worden gedacht bij instelling (met een format) en bij de benoeming van leden. Daarnaast is er de leidraad, die veel (praktische) tips geeft over een variëteit aan zaken bij instelling. Deze is bruikbaar voor alle adviescolleges, al dan niet onder de Kaderwet.

Vergoedingen voor leden en voorzitter van adviescolleges en commissies

Daarnaast is er wetgeving over de beloningen van leden van de adviescolleges. Deze regels zijn te vinden in de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.