Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Vervolgrapportage decentralisaties in het sociaal domein

Afbeelding rapport Vervolgrapportage decentralisaties in het sociaal domein

Auteur(s): W. Vermeulen, R. van Eijkel, K. Martens, M. Non en R. Okker

CPB

Rapport | Juni 2014 (114 pagina's)

Toelichting

In het najaar van 2013 heeft het CPB op verzoek van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft het CPB een globale inventarisatie gemaakt van de kansen en risico’s van de drie grote decentralisaties uit het Regeerakkoord. In deze vervolgrapportage wordt meer en detail ingegaan op de (beleids)instrumenten waarmee de risico’s van de decentralisaties kunnen worden beheerst of weggenomen en de kansen optimaal kunnen worden benut. Bovendien biedt deze rapportage waar mogelijk nadere kwantitatieve onderbouwing van de eerder geïnventariseerde kansen en risico’s. Het CPB geeft een conceptueel kader voor de kansen en risico’s van overlap in het gebruik van sociale voorzieningen. Als er geen sprake is van schotten, dan kunnen er synergievoordelen ontstaan door het delen van uitvoeringskosten en informatie. Als er wel schotten zijn, dan ontstaat er echter een risico op onderinvestering in de voorziening die dit beroep beperkt. Zorg of begeleiding die uit maatschappelijk oogpunt rendabel is hoeft in dat geval voor een gemeente niet rendabel te zijn. Bovendien is het mogelijk dat regelingen die door verschillende partijen worden aangeboden substituten voor elkaar zijn, wat kan leiden tot afbakeningsproblemen. De rapportage gaat ook in op de vraag hoe de financiering van gemeenten kan bijdragen aan het benutten van deze kansen en het minimaliseren van de risico’s. Het risico dat het kwaliteitsniveau van voorzieningen lager komt te liggen dan uit maatschappelijk oogpunt gewenst, neemt af als meer van de baten lokaal neerslaan, bijvoorbeeld door een lager beroep op andere voorzieningen (zoals tweedelijnszorg of bijstand) of een vermindering van overlast (bij bepaalde vormen van jeugdzorg en begeleiding). En het CPB werkt verder de voor- en nadelen van regionale samenwerking nader uit en gaat in op de stand van zaken met betrekking tot afspraken die hierover gemaakt zijn.