Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Toereikendheid huidige kasgeldlimiet en renterisiconorm

Afbeelding rapport Toereikendheid huidige kasgeldlimiet en renterisiconorm

Auteur(s): M Allers, J. Veenstra en C. Hoeben

Coelo

Rapport | Februari 2012 (46 pagina's)

Toelichting

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de vaste schuld (looptijd één jaar of langer). Het renterisico is de mate waarin het saldo van rentelasten en -baten verandert door wijzigingen in rentepercentages op leningen en uitzettingen.Het gaat hier om percentages van het begrotingstotaal, die verschillen per overheidslaag. Zowel de kasgeldlimiet als de renterisiconorm heeft als doel decentrale overheden te beschermen tegen rentefluctuaties. In dit rapport is nagegaan of de decentralisaties uit de bestuursafspraken 2011-2015 naar verwachting zullen leiden tot problemen met de kasgeldlimiet of de renterisiconorm, zoals die zijn vastgelegd in de wet Fido. De conclusie is dat dit niet het geval is. Wel zou er in sommige gemeenten in de exploitatie een intertemporele mismatch kunnen ontstaan tussen ontvangsten en uitgaven, wat zou kunnen leiden tot een toename in de vraag naar kort geld om deze mismatch te overbruggen.