Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Samenwerkend naar zelfstandigheid?

Afbeelding rapport Samenwerkend naar zelfstandigheid?

Auteur(s): H.B. Eenhoorn en P.F. Rozenberg

Bas Eenhoorn en OBMC Consulting

Rapport | Oktober 2006 (38 pagina's)

Toelichting

Begin 2006 zijn de resultaten van het inventariserende onderzoek naar aantal en aard van de bestuurskrachtmetingen in de Randstadgemeenten gepresenteerd1. Uit dat onderzoek bleek dat in 45 van die gemeenten een bestuurskrachtmeting is uitgevoerd (25,7%). Om een goed beeld te krijgen van de bestuurskracht in alle Randstadgemeenten, zou dat tot een omvangrijke en kostbare inspanning leiden. Vanuit een kwalitatieve beoordeling van de uitgevoerde bestuurskrachtmetingen werd echter ook geconstateerd dat de bestuurskrachtmetingen eigenlijk meer zijn te kenschetsen als een benchmark-instrument met verbetervoorstellen. In een bestuurskrachtmeting komt niet of nauwelijks aan de orde of een gemeente randvoorwaardelijk in staat is om taken in zelfstandigheid en betekenisvol uit te voeren. Vanuit onder andere deze conclusies is vervolgens een nader onderzoek gestart om te bezien of er randvoorwaarden zijn aan te wijzen waaraan een gemeente in ieder geval moet voldoen om zelfstandig te kunnen functioneren. Of een gemeente van- uit die randvoorwaarden vervolgens daadwerkelijk (bestuurskrachtig) functioneert is -zo is de veronderstelling - afhankelijk van de bestuurlijke en ambtelijke werk- wijze. Dit heeft geleid tot een Inventarisatie Gemeentelijke Zelfstandigheid (IGZ). Doel van de IGZ-inventarisatie was om te bezien of gemeenten beleid hebben ontwikkeld op een groot aantal beleidsterreinen, of zij dat in zelfstandigheid, in regie of lijdelijk2 hebben gedaan en of zij de uitvoering in zelfstandigheid, in regie of lijdelijk doen. De uitkomsten hiervan zouden daarbij mogelijk ook kunnen leiden tot het definiëren van meer geobjectiveerde uitspraken over het inwoner- aantal van een gemeente om in zelfstandigheid betekenisvol taken te kunnen verrichten. In deze rapportage komen de uitkomsten van deze IGZ aan de orde op basis van de ingevulde vragenlijsten en de gehouden interviews. Deze uitkomsten leiden tot een aantal conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de kracht van de gemeenten in de Randstad.