Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Inzicht in de kostendekkende heffingen volgens nieuwe transparantievoorschriften van het BBV

Afbeelding rapport Inzicht in de kostendekkende heffingen volgens nieuwe transparantievoorschriften van het BBV

Andersson Elffers Felix

Rapport | Maart 2017 (21 pagina's)

Toelichting

In 2016 is de regelgeving t.a.v. de gemeentelijke begroting en verantwoording gewijzigd en dienen gemeenten vanaf de begroting inzicht te bieden in de baten en lasten die zij toerekenen aan leges en heffingen. De doelstelling van deze nieuwe voorschriften is de transparantie te verhogen met betrekking tot de totstandkoming van de legestarieven en andere gemeentelijke heffingen die hoogstens kostendekkend mogen zijn. Transparantie draagt bij aan een beter debat op lokaal niveau over de legestarieven, waarbij duidelijk is wat de kosten zijn en in welke mate er sprake is van kruissubsidiering. Transparantie zou moeten leiden tot inzicht in de totstandkoming van legestarieven en andere gemeentelijke heffingen die hoogstens kostendekkend mogen zijn.

Het ministerie van BZK heeft Andersson Elffers Felix (AEF) gevraagd onderzoek uit te voeren naar de mate waarin er sprake is van transparantie op een aantal specifieke aspecten. De doelen van dit onderzoek zijn tweeledig. Ten eerste wil het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) inzicht in de eerstejaars implementatie van de vernieuwde BBV-voorschriften aangaande nieuwe extra eisen die gesteld worden aan de paragraaf lokale heffingen. Dit is mede in het licht van het wettelijke vereiste dat bij de onderzochte heffingen de geraamde baten niet hoger mogen zijn dan de geraamde lasten. Ten tweede geven gemeenten aan dat de door BZK vastgestelde maximumtarieven voor paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten niet kostendekkend zijn. Het gebrek aan kostendekkendheid zou voort kunnen komen uit het onvoldoende meerekenen van indirecte kosten in de door het ministerie van BZK vastgestelde tarieven. Andere onderzoeken hebben tot op heden onvoldoende inzicht geboden in de hoogte van de indirecte kosten. Het ministerie van BZK heeft AEF gevraagd inzichtelijk te maken op welke wijze gemeenten de indirecte kosten toewijzen aan paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten in de gemeentelijke begrotingen.