Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Handleiding basisscan integriteit voor kandidaat-bestuurders

Afbeelding rapport Handleiding basisscan integriteit voor kandidaat-bestuurders

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | Februari 2019 (40 pagina's)

Toelichting

Het thema integriteit staat binnen het openbaar bestuur hoog op de agenda. Decentrale bestuurders en volksvertegenwoordigers functioneren in een glazen huis en al snel kan (politieke) schade ontstaan voordat zorgvuldig feitenonderzoek kan worden verricht. In dat licht is het voor kandidaat-bestuurders verstandig om voorafgaand aan het binnentreden van dat glazen huis te bezien waar mogelijke (politieke) kwetsbaarheden liggen. Het voorkomen van integriteitskwesties is in het belang van de kandidaat, maar ook in het belang van de legitimiteit en het imago van het openbaar bestuur.

Uit de brede verkenning die in 2018 is uitgevoerd, blijkt dat bij gebruikers ruime consensus bestaat over risicogebieden en bronnen die de basis zouden moeten vormen voor een risicoanalyse. Het gesprek met de kandidaat vormt in de praktijk de kern van de risicoanalyse. Dit is een open gesprek over integriteit in het openbaar bestuur, de dilemma’s die je tegen kunt komen en hoe de kandidaat daarin handelt. In dit gesprek komt de analyse aan de orde van mogelijke kwetsbaarheden die zijn geconstateerd op basis van de verstrekte en verzamelde informatie. Voorts wordt met de kandidaat gesproken over mogelijke beheersmaatregelen die kunnen worden genomen om risico’s te mitigeren. Een en ander wordt doorgaans vastgelegd in een verslag dat de kandidaat met zijn partij bespreekt en dat via de opdrachtgever meegaat in de verdere procedure van kandidaatstelling en benoeming.

In de praktijk blijkt vooral behoefte te bestaat aan meer inzicht in wat mogelijke risicogebieden en bronnen van informatie voor de analyse kunnen zijn, en waarmee rekening gehouden moet worden om een zorgvuldige en transparante procedure voor risicoanalyses te waarborgen. Er blijkt een groot draagvlak te bestaan voor een ‘basisscan integriteit’ voor kandidaat-bestuurders, die ondersteuning biedt bij de (politieke) afweging rond de geschiktheid van de kandidaat voor het ambt en bij de formatie van een stabiel college of dagelijks bestuur. Deze handleiding komt aan die behoefte tegemoet en legt een basis voor een zorgvuldige voorbereiding, uitvoering en borging van risicoanalyses. Uiteraard blijft er in de opzet en uitvoering van integriteitsanalyses voldoende ruimte voor maatwerk, zodat rekening gehouden kan worden met de lokale context en de specifieke kenmerken van het ambt waarvoor de kandidaat zich heeft aangeboden.

Dit is de eerste versie van de handleiding basisscan integriteit voor kandidaat-bestuurders. De bedoeling is dat het een dynamisch instrument wordt.