Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Financieel overzicht gemeenten 2004

Afbeelding rapport Financieel overzicht gemeenten 2004

Rapport | Januari 2005 (20 pagina's)

Toelichting

De financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten kent twee belangrijke jaarlijkse publicaties. Het zijn het Financieel overzicht gemeenten en het Periodiek onderhoudsrapport gemeentefonds. Het Financieel overzicht gemeenten verschijnt in beginsel elk voorjaar en helpt de fondsbeheerders, de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën, en de VNG om in het bestuurlijk overleg in het voorjaar hun oordeel over de uitkomsten van de normering te vormen. Het Financieel overzicht gemeenten heeft dus betrekking op de omvang van de geldstromen bij alle gemeenten tezamen. Het Periodiek onderhoudsrapport verschijnt – sinds 1997 – in het najaar als bijlage bij de gemeentefondsbegroting. Het Periodiek onderhoudsrapport heeft betrekking op de verdeling van het gemeentefonds over de gemeenten. Beide publicaties zijn belangrijke instrumenten voor de fondsbeheerders om hun systeemverantwoordelijkheid voor de financiële verhouding op het punt van resp. omvang en verdeling waar te maken. Het Financieel overzicht gemeenten 2004 is het derde overzicht in een jaarlijkse reeks. Het vindt zijn oorsprong in het Plan van Aanpak Transparantie in de financiële verhouding Rijk-gemeenten. In die nota hebben de fondsbeheerders de ambitie uitgesproken om te komen tot meer transparantie in de financiële posities en geldstromen bij de medeoverheden. Vanuit het oogpunt van transparantie zijn ook het Overzicht specifieke uitkeringen en de Monitor inkomsten lokale heffingen van belang.