Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Burgers beter bediend

Afbeelding rapport Burgers beter bediend

Berenschot

Rapport | April 2011 (107 pagina's)

Toelichting

De overheid streeft ernaar slagvaardig, efficiënt en toegankelijk te zijn. Ze wil kwalitatief goede diensten leveren en tegelijkertijd de regeldruk en administratieve lasten voor burgers, bedrijven, professionals en medeoverheden minimaliseren. Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in artikel 33 van de begroting van BZK. Als onderdeel van de begrotingscyclus vindt periodiek een beleidsdoorlichting plaats op de operationele doelstellingen van begrotingsartikelen. Deze doorlichting had betrekking op de periode 2007-2010. In algemene zin valt te constateren dat de reductie van administratieve lasten voor burgers eind 2010 circa € 309 miljoen bedroeg op rijksniveau, terwijl de jaarlijkse programma uitgaven en apparaatskosten met betrekking tot regeldruk jaarlijkse circa 10 miljoen bedroegen in de periode 2007-2010. In die zin is het beleid doelmatig geweest. Wat betreft e-overheid was de doelmatigheid lastig te beoordelen. Door het unieke karakter van de activiteiten ontbreekt het veelal aan bruikbaar vergelijkingsmateriaal voor een beoordeling van de doelmatigheid. Het ministerie van BZK heeft wel met succes getracht het beheer van DigiD te benchmarken. Innovaties waarbij nadrukkelijk de afnemers werden betrokken, leidden sneller tot betere producten.