Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Over de directie Democratie en Bestuur

De directie Democratie en Bestuur (D&B) van het ministerie van BZK zet zich in voor een blijvend goed democratisch functioneren van de maatschappij. De focus daarbij is gericht op ons democratisch systeem en in het bijzonder de rol van de burger en politieke ambtdragers. D&B staat tegelijk voor goed, integer en veilig openbaar bestuur. D&B heeft een brede sociaal-maatschappelijke oriëntatie en draagt bij aan de oplossing van spanningen, dilemma’s en actuele vraagstukken op het snijvlak van politiek, bestuur en samenleving.

D&B richt zich op het functioneren van het democratische systeem in een context van een veranderende verhouding tussen burger en overheid. Burgers nemen steeds vaker zelf en samen het initiatief om de vormgeving van hun leefomgeving en andere maatschappelijke belangen ter hand te nemen. Zij worden daartoe ook uitgenodigd door veranderingen in taken en taakopvatting binnen het openbaar bestuur. Ook bedrijven betreden vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid steeds meer het publieke domein. Overheden, burgers en bedrijven gaan daardoor steeds vaker samen op nieuwe manieren maatschappelijke waarde creëren. Deze nieuwe manieren van participatie worden door D&B beleidsmatig bezien vanuit de rol van kadersteller.

De rollen en verantwoordelijkheden van burgers, bedrijven en (politieke) ambtdragers in onze democratische samenleving zijn door deze maatschappelijke ontwikkelingen aan verandering onderhevig. De eisen aan de professionaliteit en integriteit van onze (politieke) ambtsdragers ontwikkelen zich parallel daarmee. De aandacht van D&B gaat uit naar bewuste pogingen tot ondermijning van het gezag van het openbaar bestuur en het vergroten van de weerbaarheid van het openbaar bestuur hiertegen. Tot slot leidt het complexer wordende maatschappelijk verkeer tot de vraag bij de burger, bedrijven en overheid naar een betrouwbare legitimering en bescherming van de persoonsidentiteit. Het vergoten van deze betrouwbaarheid vormt een bijdrage aan onze democratische samenleving.

Strategische kennisagenda Vitale en weerbare democratie