Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Dossiers en databronnen op de Kennisbank

 

Op deze pagina wordt informatie gegeven over de data in het onderdeel Cijfers.

 

Dossier Werknemers Overheid en Onderwijs

In dit dossier bevinden zich gegevens over de omvang en samenstelling van het personeelsbestand van de verschillende overheidssectoren. Binnen dit dossier worden gegevens uit verschillende databronnen ontsloten.

Databronnen:

 

Dossier: Sociale Zekerheid

In het dossier sociale zekerheid bevindt zich een aantal databronnen over de verschillende onderdelen van de sociale zekerheid. De gegevens zijn afkomstig van het UWV en bewerkt door het ministerie van BZK. Het betreft zowel jaargegevens als kwartaalgegevens. Een uitgebreide bestandsbeschrijving volgt binnenkort.

Databronnen:

 

Dossier: Werkbeleving

Het dossier werkbeleving is gebaseerd op het tweejaarlijkse Personeels- en Mobiliteitsonderzoek van het ministerie van BZK. Het betreft een grootschalige enquête onder het zittende en het recente in- en uitgestroomde personeel van de overheid. Zie ook de bestandsbeschrijving (actualisatie volgt binnenkort). Voor de jaren waarin gelijke vragen zijn gebruikt, zijn deze per thema bij elkaar gebracht. Daarbij kan het voorkomen dat sommige vragen niet in ieder jaar zijn gevraagd. De thema’s zijn:

 

Dossier: Financiën Openbaar Bestuur

In dit dossier bevindt zich een aantal databronnen met gegevens over de financiën van decentrale overheden (provincies en gemeenten).

Databronnen:

  1. Netto schuldquote: De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.
  2. Netto schuldquote, gecorrigeerd: Dit is de Netto schuldquote waarbij gecorrigeerd is voor alle verstrekte leningen.
  3. Solvabiliteit: Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de provincie of gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de provincie of gemeente.
  4. Grondexploitatie: Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten.

Voor meer informatie over het gebruik van de gegevens, zie de Handleiding Financiële kengetallen.

  1. Netto schuldquote: De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.
  2. Netto schuldquote, gecorrigeerd: Dit is de Netto schuldquote waarbij gecorrigeerd is voor alle verstrekte leningen.
  3. Solvabiliteit: Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de provincie of gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de provincie of gemeente.
  4. Grondexploitatie: Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten.
  5. Belastingcapaciteit: De OZB en de opcenten zijn voor gemeenten respectievelijk provincies de belangrijkste eigen belastinginkomsten. Voor de provincies wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van het gemiddelde landelijke gehanteerde tarief voor de opcenten.
  6. Structurele exploitatieruimte: Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Daar waar cellen leeg zijn, betekent dit dat gegevens ontbreken.

Voor meer informatie over het gebruik van de gegevens, zie de Handleiding Financiële kengetallen.

 

Dossier: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semiplubieke sector (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector, kortweg: Wet normering topinkomens (WNT), is in 2013 in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van excessieve beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. In de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van functionarissen bij instellingen met een publieke taak genormeerd en, indien boven de norm, openbaar gemaakt. 

Databronnen:

 

Dossier Veilige Publieke Taak

Het is van groot belang voor het openbaar bestuur dat werknemers met een publieke taak - zoals ambulancemedewerkers, brandweermensen, onderwijzers en conducteurs - en politieke ambtsdragers hun taak veilig en integer kunnen uitoefenen. Verbaal en fysiek geweld zijn onacceptabel.
Om vast te stellen in welke mate medewerkers slachtoffer zijn van dergelijk geweld, wordt tweejaarlijks een onderzoek uitgevoerd onder de doelgroepen. Tevens wordt daarbij gevraagd naar het beleid en de maatregelen op het gebied van de veilige publieke taak. Niet iedere doelgroep heeft dezelfde onderwerpen beantwoord; de databronnen zijn daarom per doelgroep opgezet.

Databronnen: