Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Verzelfstandiging en samenwerking bij decentrale overheden

Handreiking van het ministerie van BZK

2015

Gemeenten en provincies maken op ruime schaal gebruik van de mogelijkheid om publieke taken via een privaatrechtelijke rechtsvorm uit te voeren. In de Gemeentewet en de Provinciewet gaat de voorkeur uit naar publiekrechtelijke rechtsvormen voor de behartiging van publieke belangen. Aanleiding voor de handreiking is de wijziging van artikel 160 Gemeentewet, die per 1 februari 2016 in werking is getreden. In deze wijziging wordt de voorkeur voor publiekrechtelijke rechtsvormen herbevestigd. Gedeputeerde Staten houden niet langer preventief toezicht op de besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders om privaatrechtelijke organisatievormen op te richten. Deze handreiking beschrijft in zes stappen hoe decentrale overheden tot een keuze kunnen voor een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtsvorm. De handreiking geeft geen antwoord op de vraag of en wanneer verzelfstandigd zou kunnen of moeten worden, die politieke keuze is aan het samenspel tussen gemeenteraad en college. Deze handreiking is in het bijzonder bedoeld voor raadsleden, statenleden, wethouders, gedeputeerden, burgemeesters en commissarissen van de Koning die geconfronteerd worden met vraagstukken rond de keuze tussen publiek- en privaatrecht.

Document

Verzelfstandiging en samenwerking bij decentrale overheden

Handreiking van het ministerie van BZK