Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Herstel van het primaat van de politiek bij de aansturing van zelfstandige bestuursorganen

Ministerie van BZK

1995

Het kabinetsstandpunt ‘Herstel van het primaat van de politiek bij de aansturing van zelfstandige bestuursorganen’ vormt een reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer van 1994. De gekozen invalshoek is het primaat van de politiek, aangezien de besluitvorming om zbo’s op te richten en taken op afstand te zetten een politiek vraagstuk is. In de notitie wordt gekeken naar verzelfstandiging, de positie van zbo’s binnen de rijksdienst en de verbeteringen die kunnen worden aangebracht  bij de inrichting van zbo’s, zodat de sturing door de politiek verbeterd wordt. Aan de hand van kritiek op het verzelfstandigingsbeleid, zoals geuit in het rapport van de commissie-Sint en het rapport van de Algemene Rekenkamer, worden kabinetsvoorstellen gedaan om het politieke primaat te herstellen. Het kabinet stelt voor om een helder kader te scheppen waarbinnen bestaande en nieuwe zbo’s moeten opereren. Op die manier moet er meer eenduidigheid komen in het aansturen van de zbo’s. Daarnaast wordt, in aansluiting op de aanbevelingen van de Rekenkamer, een aantal bevoegdheden voor de minister geschetst. Deze bevoegdheden gaan over het inlichtingenrecht van de minister, de kennisneming van het jaarverslag en de jaarrekening, het vaststellen van de begroting, het geven van algemene aanwijzingen en het benoemen van het bestuur van publiekrechtelijke zbo’s.

Hans Dijkstal

minister van Binnenlandse Zaken

Document

Herstel van het primaat van de politiek bij de aansturing van zelfstandige bestuursorganen

Ministerie van BZK