Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Zelfstandige Bestuursorganen en Ministeriële Verantwoordelijkheid

Algemene Rekenkamer

1994

In 1993 en 1994 voerde de Algemene Rekenkamer een rijksbreed onderzoek uit naar de manier waarop de ministeriële verantwoordelijkheid bij zelfstandige bestuursorganen geregeld is en hoe deze in de praktijk tot uiting komt. Tot dan toe bestond er nog geen volledig overzicht van zelfstandige bestuursorganen, waardoor de Algemene Rekenkamer zich genoodzaakt zag zelf een inventarisatie te maken. Het rapport is zeer kritisch op de manier waarop zbo’s op dat moment georganiseerd waren. De Rekenkamer stelt dat er bij een aanzienlijk aantal zbo’s geen wettelijke basis was voor de uitvoering van publieke taken en dat de bekostigingswijze niet bij een specifieke wet geregeld was. Daarnaast signaleert de Rekenkamer dat het toezicht op de zbo’s tekortschiet, bij een derde van de onderzochte zbo’s was men bijvoorbeeld niet verplicht om jaarlijks een verantwoording naar de minister te sturen. De Algemene Rekenkamer adviseert de minister om meer helderheid te verschaffen over welke organen als zelfstandig bestuursorgaan betiteld kunnen worden. Daaruit volgend wordt geadviseerd om de regelgeving aan te passen om duidelijkheid te creëren over de taken, inrichting, bekostiging van zbo’s en het toezicht erop. Daarnaast dringt de Rekenkamer erop aan dat zbo’s regelmatig geëvalueerd moeten worden. 

Document

Zelfstandige Bestuursorganen en Ministeriële Verantwoordelijkheid

Algemene Rekenkamer