Deze tentoonstelling is onderdeel van
Kennisbank Openbaar Bestuur op de
Het geheugen van BZK

Notitie functionele decentralisatie

Ministerie van BZK

1989

De motie-Lauxtermann (Tweede Kamer 1987-1988, 20 200, nr. 43) werd met de nota Functionele Decentralisatie gestand gedaan. Er werd onder meer (begripsmatig) helderheid verschaft over het verschijnsel van functionele decentralisatie, en er werd bezien wat de plaats van functionele decentralisatie binnen het openbaar bestuur was. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen decentralisatie/deconcentratie, tussen zbo/openbaar lichaam en privatisering/verzelfstandiging. Met de notitie werd beoogd een aanzet te geven voor de discussie over de wenselijkheid en toepasbaarheid van functionele decentralisatie aan de verbetering van de doelmatigheid, doeltreffendheid en democratisch gehalte van het openbaar bestuur, alsmede de criteria waaraan functionele decentralisatie moet voldoen.

Document

Notitie functionele decentralisatie

Ministerie van BZK