Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Veilige Publieke Taak

Het geheugen van BZK biedt informatie over afgeronde beleidsprogramma's van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook vindt u hier ‘tentoonstelllingen’ waarin de historie van belangrijke BZK-onderwerpen wordt belicht.

Het is van groot belang voor het openbaar bestuur dat werknemers met een publieke taak - zoals ambulancemedewerkers, brandweermensen, onderwijzers en conducteurs - en politieke ambtsdragers hun taak veilig en integer kunnen uitoefenen. Verbaal en fysiek geweld zijn onacceptabel.

Via het programma Veilige Publieke Taak (VPT) is tussen 2007 en 2016 de kabinetsbrede aanpak gecoördineerd die zich richt zich op het voorkomen, beperken en afhandelen van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak in zes sectoren:

  • Openbaar bestuur
  • Openbaar vervoer
  • Veiligheid
  • Onderwijs
  • Zorg en welzijn
  • Sociale zekerheid

Het programma VPT heeft steeds nauw samengewerkt met andere ministeries, vanwege hun departementale verantwoordelijkheid voor de veiligheid van medewerkers uit de betreffende sectoren. Het ministerie van BZK heeft een coördinerende rol. Het ministerie van V&J is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke kant en het ministerie van SZW voor de naleving van de Arbowet en dus het bieden van een veilige werkomgeving voor medewerkers. Daarnaast waren er nog vele koepel,- beroepsverenigingen en brancheorganisaties betrokken bij het programma.

In onderstaand historisch overzicht kunt u de ontwikkeling en de activiteiten binnen het programma in de periode tussen 2007 en 2016 terugvinden.

Via de links in de tijdlijn kunt u achterliggende kamerstukken, onderzoeksrapporten of films openen.

Afbeelding logo Veilige publieke taak

Achtergrond

Het programma Veilige Publieke Taak was van 2007 tot en met 2016 een programma binnen de directie Arbeidszaken Publieke Sector. Het programma beoogde agressie tegen medewerkers met een publieke taak tegen te gaan. Het was onderdeel van het begrotingsartikel 7.1 (overheid als werkgever).

In de eerste jaren van het programma VPT is vooral geïnvesteerd in onderzoek en samenwerking met werkgevers in de verschillende VPT-sectoren.

In de periode 2008 – 2010 heeft de focus gelegen op het ontwikkelen van goede praktijken en instrumenten voor de integrale aanpak. In die periode zijn in het kader van de Stimuleringsregelingen VPT ruim 150 subsidies verleend aan individuele organisaties voor het ontwikkelen en implementeren van de aanpak.

Van 2012 tot en met 2016 is een (start)subsidie verleend aan het Expertisecentrum VPT en van 2010 tot en met 2016 aan het landelijk dekkend netwerk van VPT-regio’s. Beide subsidies hadden de bedoeling de implementatie op lokaal en regionaal niveau te stimuleren en te faciliteren. Het totaal aantal subsidietrajecten komt op 248.

Vanaf 2008 heeft het programma een apart budget én een programmabureau gehad.

Gedurende de looptijd van het programma VPT is de ontwikkeling van agressie en geweld van derden tegen medewerkers met een publieke taak gemonitord en zijn diverse effectevaluaties uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn hieronder beschikbaar.

In 2016 wordt de aanpak van agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers verbonden aan de beleidsinzet op het terrein van integriteit en ondermijning binnen het nieuwe programma Bestuur en Veiligheid van het ministerie van BZK. Daarmee loopt de aanpak door en wordt deze verder versterkt, gericht en geborgd. Wat betreft werknemers in de sector openbaar bestuur wordt de aanpak vanuit BZK nadrukkelijker dan voorheen gekoppeld aan thema’s als vakmanschap, professionalisering en integriteit.

Kamerstukken

Onderzoeksrapporten - BZK

Onderzoek door of in opdracht van het ministerie van BZK

Onderzoeksrapporten - extern

Onderzoeken die niet door of in opdracht van het ministerie van BZK zijn opgesteld