Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Heroverwegingsrapport Openbaar bestuur

Werkgroep Kalden

2010

Een werkgroep onder voorzitterschap van Chris Kalden deed in dit rapport voorstellen om te komen tot besparingen, zonder de kwaliteit van bestuur daarbij uit het oog te verliezen. De werkgroep was van mening dat het functioneren van het openbaar bestuur kon worden verbeterd door de bestuurlijke structuur te veranderen. Er werden twee varianten geschetst. In de eerste variant werden de provincies en waterschappen afgeschaft. Het rijk functioneerde in deze variant als het middenbestuur tussen Europa en regiogemeenten. De taken van de provincies werden grotendeels overgenomen door de gemeenten, die in omvang aanzienlijk zouden toenemen. In deze variant bestond veel beleidsruimte voor de gemeenten, met een rijksoverheid die stuurde op hoofdlijnen.

 

In de tweede variant zou het huis van Thorbecke in stand blijven. Voor een betere verdeling van taken en verantwoordelijkheden, zouden gemeenten en provincies wel fors moeten opschalen. De werkgroep schetste een eindbeeld met 5 tot 8 provincies en 100 tot 150 gemeenten.

Documenten

Openbaar bestuur: rapport brede heroverwegingen