Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

De toekomst van het decentrale bestuur, het decentrale bestuur van de toekomst

Verkenning van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2006

Deze verkenning vormde een verdieping van de nota ‘Maatwerk in het middenbestuur’ en was bedoeld als inbreng voor de volgende kabinetsformatie. In de notitie van de minister van BZK werd gepleit voor een aantal mogelijke hervormingen die moesten bijdragen aan:

 

1. Vergroting van het vermogen feitelijke problemen te kunnen oplossen;

2. Differentiatie: niet als doel op zich, maar ter vergroting van het probleemoplossend vermogen;

3. Vergroting van de integraliteit van het gevoerde bestuur;

4. Vergroting van de democratische legitimatie van het gevoerde bestuur;

5. Beperkte rol voor hulpstructuren;

6. Vergroting van de helderheid van de bestuurlijke organisatie;

7. Wezenlijke vermindering van de bestuurlijke drukte;

8. Een heldere rolverdeling tussen lokaal, verlengd lokaal bestuur en de provincie.

 

Om deze doelen te bereiken werd een aantal oplossingsrichtingen geschetst. Zo zou de gemeentelijke bestuurslaag versterkt moeten worden door decentralisatie van taken in combinatie met verdere vergroting van de gemeentelijke schaal. Hierbij werd een minimale omvang van 20.000 tot 50.000 inwoners (afhankelijk van de regionale context) genoemd. Intergemeentelijke samenwerking werd gezien als een zinvolle aanvulling op de reguliere gemeentelijke bestuursvoering, maar dan alleen voor beleidsarme taken, zodat de publieke verantwoording en de democratische controle niet in het gedrang zouden komen.

 

De Wgr-plusregio’s buiten de Randstad zouden op termijn afgeschaft kunnen worden. Voor de Randstad werden vier mogelijke modaliteiten genoemd: één Randstadprovincie, stadstaten of bestuurlijke autoriteiten voor de Noord- en de Zuidvleugel. In alle gevallen, ook als de bestuurlijke organisatie niet zou worden gewijzigd, was versterkte rijkscoördinatie een vereiste.

Documenten

De toekomst van het decentrale bestuur, het decentrale bestuur van de toekomst