Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Ontwerpwet Reorganisatie Binnenlands Bestuur

1976

Om de lokale democratie te versterken wordt in de ontwerpwet voorgesteld om die taken die naar aard en uitwerking een regionaal karakter hebben, niet (langer) door samenwerkende gemeenten te laten uitvoeren maar deze taken te beleggen op het niveau van de provincie.  Provincie en gemeente zouden “naar omvang en samenstelling” dan evenwel dusdanig moeten zijn, dat de burger zich met deze eenheden kan identificeren. Hiervoor moet het aantal provincies worden vergroot van 12 naar 17. Daarnaast is de gedachte dat op deze manier het bestuur op democratische wijze is samengesteld, zodat de democratische afweging van belangen en de verantwoording beter tot hun recht kunnen komen. De herindelingen van provincies blijkt uiteindelijk dermate problematisch dat de ontwerpwet in 1983 wordt ingetrokken door minister Koos Rietkerk.

Ontwerpwet reorganisatie binnenlands bestuur

Kaart met 26 provincies, volgens het wetsvoorstel. Zie ook de digitale tentoonstelling over regionaal bestuur.

Document

Ontwerpwet Reorganisatie Binnenlands Bestuur