Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Staatscommissie bestuursvorm grote gemeenten (de Quay)

1955

In haar rapport constateert de staatscommissie dat de groei in bevolking en welvaart en de uitbreiding van de verzorgingsstaat die de wederopbouw met zich meebrengt, oorzaak zijn van overbelasting van stedelijke bestuursorganen. “[...] Veroorzaakt doordat de gemeenten telkens nieuwe werkterreinen tot zich hebben getrokken of doordat zij door de hogere overheid met nieuwe taken werden belast.” (Staatscommissie bestuursvorm grote gemeenten, 1955, p. 9). Naar oordeel van de commissie voorzag de gemeentewet niet adequaat in de - zoals de commissie dat noemt - ingewikkelde organisatie van functies die speelde bij grote gemeenten. De commissie adviseerde dat grote gemeenten in staat moesten worden gesteld tot functionele en territoriale decentralisatie van gemeentelijke taken, bijvoorbeeld in de vorm van wijkraden. De commissie signaleert in grotere gemeenten “een toenemende afstand tussen bestuurder en bestuurden en op een onevenredig grote invloed van gespecialiseerde ambtelijke diensten die de neiging vertoonden op de stoel van de bestuurder te gaan zitten wat volgend de commissie een  belemmerende invloed had op het functioneren van de lokale democratie.

Een aantal van de voorstellen van de commissie-De Quay waren voor de minister van Binnenlandse Zaken mede aanleiding om in te zetten op een algehele herziening van de gemeentewet. Uiteindelijk zou het nog enkele tientallen jaren duren voordat deze algehele herziening er kwam (1992).

Document

Rapport Staatscomissie de Quay - Bestuursvorm Grote Gemeenten