Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Commissie Koelma

1947

Volgens de commissie is het gat tussen de kleine gemeenten en de grote steden te groot. Grote steden groeien uit hun jasje, terwijl kleinere gemeenten naar elkaar toe groeien. Als oplossing hiervoor worden gewesten als bovenlokale tussenlaag geopperd, tussen provincie en gemeente in. Om de democratische legitimiteit van deze tussenlaag te borgen wordt voorgesteld dat de Kroon “zodra de behartiging van de aan het openbaar lichaam opgedragen belangen zulks wenselijk maakt” bepaalt dat de vertegenwoordigers van dit openbaar lichaam rechtstreeks gekozen worden door de inwoners van de deelnemende gemeenten op grondslag van evenredige vertegenwoordiging. De voorstellen uit het rapport hebben invloed op wat later de Wet gemeenschappelijke regelingen zou worden. Later wordt bij de oprichting van het openbaar lichaam Rijnmond in 1964 de zogenaamde Rijnmondraad opgericht, die direct verkozen wordt door de inwoners.

Document

Rapport commissie Koelma