Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Visiebrief digitale overheid 2017

2013

In het coalitieakkoord van oktober 2012 van het kabinet-Rutte 3,  was voor het eerst in een regeerakkoord een passage opgenomen die een doelstelling formuleerde betreffende de e-overheid:

 

‘De dienstverlening door overheden moet beter. Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen, zoals het aanvragen van een vergunning, digitaal afhandelen. Er komt een eenmalige gegevens uitvraag voor ondernemers die gebruikmaken van het Ondernemingsdossier om bedrijfsgegevens uit te wisselen met de overheid’

 

In een brief van mei 2013 aan de Tweede Kamer, de Visiebrief Digitale Overheid 2017, werd uiteengezet hoe het bereiken van deze doelstelling zou worden aangepakt.

 

Veel aandacht werd gegeven aan het overleg met andere overheidsorganisaties met als belangrijkste pijlers:

  • informatie moet online beschikbaar zijn;
  • burgers kunnen digitaal met de overheid communiceren;
  • gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid;
  • inzage- en correctierecht voor burgers;
  • informatieveiligheid en stelsel eID;
  • optimaal gebruik van digitale gegevens door de overheid zelf.

 

Bij de uitvoering van dit beleid, dat voortbouwde op i-NUP, zou ook nauw worden samengewerkt met de minister van EZ (de Digitale Agenda voor bedrijven) en met de minister voor Wonen en Rijksdienst (voor de bedrijfsvoering binnen de overheid).

 

Eind 2015 ontving de Tweede Kamer de Implementatieagenda Digitale Dienstverlening. Daarin werd per bestuurslaag aangegeven wat van de betrokken  organisaties op het terrein van digitale dienstverlening in de jaren 2016 en 2017 werd verwacht.

 

Kort daarop volgde in 2015 nog de Voortgangsrapportage Digitaal 2017.

Document(en)

Visiebrief digitale overheid 2017

23 mei 2013