Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Programma i-NUP

2011

In 2011 maakte NUP een doorstart in de vorm van het programma i-NUP. De belangrijkste ontwikkeling daarbij was de verschuiving van de aandacht van ontwikkeling naar implementatie.

De doelstellingen van i-NUP werden als volgt geformuleerd: om uitvoering te geven aan de overheidsbrede visie op dienstverlening, werd voortgebouwd op het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP) waarin de basisinfrastructuur voor de elektronische dienstverlening was ontwikkeld.

 

Dit betekende dat de implementatieagenda voor de periode tot 2015, bestond uit: 

  • Afronden en opleveren van de voorzieningen voor zover dit ging om eerder afgesproken functionaliteiten. Geen verdere ontwikkeling tenzij dit nodig was voor de realisatie van de visie op dienstverlening en dit door de vragende partij werd gefinancierd.
  • In beheer brengen van de basisvoorzieningen tot een overheidsbrede, toekomstbestendige informatie-infrastructuur.
  • Grootschalige implementatie van de basisvoorzieningen. Er werd een implementatieprogramma NUP ingericht, om de invoering van de elektronische overheid in gemeenten te bespoedigen.

 

Gemeenten waren zelf verantwoordelijk voor de implementatie en werden hierbij vanuit de eigen behoefte gefaciliteerd. Over de financiering van dit programma was afgesproken dat gemeenten zelf de gemeentespecifieke kosten dragen en dat het rijk bijdroeg aan de generieke kosten. Met de uitvoering van deze overheidsbrede implementatieagenda dienstverlening en e-overheid, kortweg i-NUP, werd ook bijgedragen aan de doelstellingen die door de Europese Commissie in het eGovernment Actieplan waren geformuleerd.

Document(en)

i-NUP

Overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid