Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Visie Betere dienstverlening Overheid

2008

In 2006 was de Verklaring NUP opgesteld maar erg concreet was deze nog niet. De commissie Wallage/Postma bracht daarom op verzoek van het kabinet in december 2007 een advies uit – ‘Het uur van de waarheid’ – over hoe de overheid de elektronische infrastructuur het beste kon ontwikkelen en invoeren. Deze commissie constateerde een gebrek aan regie en samenhang, waardoor de gezamenlijke overheidsbrede elektronische infrastructuur nog te weinig werd gebruikt. Er waren volgens de commissie zoveel tegelijkertijd lopende projecten en initiatieven dat gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties door de bomen het bos niet meer zagen. Ook was er onduidelijkheid over wanneer bepaalde onderdelen beschikbaar zouden komen en wat de kosten zouden zijn voor gebruik en aansluiting.

 

Het kabinet stuurde, mede in reactie op dit advies, in juni 2008 haar visie op betere dienstverlening van de overheid naar de Tweede Kamer. Hierin werd aangekondigd dat het rijk samen met de andere overheden en uitvoeringsorganisaties op een zo kort mogelijk termijn zou komen tot een actieprogramma betere dienstverlening.

Document(en)

Betere dienstverlening overheid

Visie en actieprogramma

Het uur van de waarheid

Het advies van Jan Postma en Jacques Wallage over regie en sturing van de elektronische overheid