Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

De rijksbrede ICT-Agenda

2004

De rijksbrede ICT-Agenda, gepubliceerd in februari 2004, stond in een Europese context. De acties sloten nauw aan bij en waren bedoeld om een impuls te geven aan het actieplan ‘eEurope 2005’. Een informatiemaatschappij voor iedereen’. Met betrekking tot de (semi)publieke sector concentreerde de agenda zich op het beleid om de inzet van ICT sterker te richten op het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken en op het in algemene zin beter presteren van de overheid. Dit in overeenstemming met het eerder verschenen programma ‘Andere Overheid’. Het kabinet benoemde in de nota zeven concrete speerpunten:

 

1) Burgers en bedrijven hoeven bepaalde gegevens nog maar één keer aan te leveren bij de overheid. Om dit te realiseren wordt er onder meer een stelsel van basisregistraties gerealiseerd.

2) Er komt een elektronisch systeem waarmee burgers en bedrijven zich eenduidig bekend kunnen maken bij de overheid. Om dit te realiseren wordt er een burgerservicenummer ingevoerd en wordt ernaar gestreefd om nog in deze kabinetsperiode een elektronische identiteitskaart te introduceren.

3) Voor haar communicatie, zowel intern als met de buitenwereld, gaat de overheid open standaarden gebruiken, waardoor de leveranciersafhankelijkheid wordt verminderd.

4) Het in 2003 gestarte programma Open Standaarden en Open Source Software werd dan ook doorgezet.

5) Burgers en bedrijven kunnen tegen vergelijkbare kosten een substantieel snellere aansluiting krijgen op internet en daarover geleverde diensten dan thans het geval is.

6) Veiligheid en betrouwbaarheid van en vertrouwen in het gebruik van ICT-voorzieningen en internet moeten sterk toenemen.

7) Er komt een regieorgaan ICT-Onderzoek en -Innovatie om het ICT-onderzoek te versterken en sterker aan te sturen over het gehele traject van fundamenteel onderzoek tot toepassing.

Document(en)

De rijksbrede ICT-agenda