Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Actieprogramma 'Andere Overheid'

2003

Waren de vorige nota’s nog vrij verkennend en conceptueel, geleidelijk aan werden ze concreter en meer gericht op het tot stand brengen van voorzieningen. Bovendien ontstond er een brede discussie over het functioneren van de overheid in algemene zin. Arre Zuurmond c.s. publiceerden de invloedrijke nota 'Een kwestie van uitvoering' met als geuzentitel ‘De Belgen doen het beter’ en Pim Fortuyn publiceerde ‘De puinhopen van Paars’.

 

In 2003 en 2004 verschenen drie onderling samenhangende nota’s die het informatie- en automatiseringsbeleid van de overheid verdiepen en concretiseren:

1) de nota ‘Andere overheid’, gericht op het verbeteren van het functioneren van de overheid in algemene zin met daarbij veel aandacht voor de inzet van ICT;

2) de rijksbrede ICT-Agenda. Deze nota werkte het ICT-beleid uit de ‘Andere overheid’ nader uit, maar trekt ook de lijnen uit het verleden (Nationale Actieprogramma’s) door;

3) de nota ‘De elektronische overheid’. Deze nota was specifiek gericht op het tot stand brengen van een infrastructuur voor de elektronische overheid. De nota was geschreven op verzoek van de Tweede Kamer, die daarom vroeg tijdens de behandeling van de nota ‘Andere overheid’. De Tweede Kamer wilde concrete maatregelen zien op het terrein van e-government. Ook speelde de aandacht voor administratieve lastenverlichting een belangrijke rol.

 

Het actieprogramma ‘Andere overheid’ kan worden gezien als een poging tot herontwerp van de centrale overheid, een ambitieus plan. Het programma sloot nauw aan bij breed levende gedachten dat de positie van de centrale overheid aan herijking toe was, zowel door een daling van de legitimiteit van het overheidshandelen als door de afnemende financiële middelen. Kern van de voorstellen was dan ook een afgeslankte overheid met minder taken die zij echter beter zou vervullen. Daarbij behoorde ook transparantie in de uitvoering en een grotere betrokkenheid van de burgers.

 

Wat meer praktisch kende het programma vier actielijnen: 

1) Verbetering van de dienstverlening aan de burger. Voorbeelden van onderdelen:

  • in 2007 moest 65% van alle dienstverlening van de overheden verlopen via internet;
  • invoering eenmalige gegevensverstrekking;
  • invoering BSN;
  • inrichting van een overheidsbrede authenticatievoorziening in 2004;

 

2) De overheid gaat meer en anders regelen:

  • in 2006 moesten de administratieve lasten voor burgers en bedrijven met 25% zijn verminderd;

 

3) De rijksoverheid gaat zichzelf beter organiseren:

  • verbeteren van de coördinatie tussen de departementen;
  • herbezinning op taken;
  • grotere efficiency in de uitvoering;
  • verbeteren bedrijfsvoering (w.o. invoering shared service centra en minder inhuur externen);

 

4) De relaties met provincies en gemeenten worden verbeterd:

  • saneren specifieke uitkeringen.

 

De uitvoering van het programma werd belegd bij een project-DG bij BZK. Een interview met Lex van der Ham, directeur-generaal Andere Overheid bij het ministerie van BZK (2004-2007), is te vinden in de eerdere tentoonstelling over 50 jaar verbetering van de Rijksdienst.

Documenten

Visie en actieprogramma Andere Overheid

In het kader van de modernisering van de overheid

Een kwestie van uitvoering

Vernieuwingsagenda voor de presterende overheid

Andere Overheid: Je gaat er over of niet

Gemengde Commissie Bestuurlijke Coördinatie

Andere Overheid in het buitenland

Internationale vergelijking van veranderprocessen bij de centrale overheid

Eindrapportage Programma Andere Overheid

Kamerbrief 7 december 2006