Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Oprichting ICTU

2000

In de periode van 1985-1995 en tot halverwege de daaropvolgende periode zijn projecten en programma’s voor de ontwikkeling en implementatie van generieke voorzieningen voor de overheid vaak zelfstandig en geïsoleerd van elkaar georganiseerd. Hetzelfde gold later voor het beheer van die voorzieningen. Dat leidde steeds meer tot problemen wat betreft de onderlinge afstemming. In 2000 werd daarom naar een oplossing gezocht.

 

Er werd een toenemende behoefte geconstateerd om niet alleen in de beleidsvoorbereiding maar ook bij implementatie van ICT-programma’s gericht op de openbare sector samen te werken. Het ging daarbij dan met name om vraagstukken die een gezamenlijke uitbesteding van onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen vergden of om het gezamenlijk stimuleren en faciliteren van het gebruik van reeds ontwikkelde ICT-toepassingen binnen de overheid. Samenwerking werd nodig geacht voor het creëren van een grotere eenheid binnen de overheid maar ook voor een eenduidiger opstelling en positionering van de overheid ten opzichte van de markt.

 

In 2000 schreef de minister voor Grote steden en Integratiebeleid, Roger van Boxtel, daarom een brief aan de Tweede Kamer over de oprichting van een ICT-implementatieorganisatie, Stichting ICTU genaamd. Hij deed dit namens de staat en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

 

In de stichting ICTU zou de samenwerking programmatisch of projectmatig worden vormgegeven: activiteiten met een vooraf bepaalde duur en met een vooraf gedefinieerd resultaat. Ook de financiering moest op programma- of projectbasis plaatsvinden door (wisselende groepen van) overheidsorganisaties.

 

Vijf jaar na oprichting van de stichting verscheen een eerste evaluatierapport van een hiertoe ingestelde visitatiecommissie. Belangrijkste conclusie was dat de organisatie ICTU goed functioneert en een waardevolle bijdrage levert aan de doelstellingen op het gebied van de e-overheid.

Roger van Boxtel

Minister voor Grote steden en Integratiebeleid, 1998-2002. (Foto CC BY-SA 2.0)

Document(en)

Kamerbrief oprichting ICTU
Evaluatie ICTU