Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Nota Contract met de toekomst

2000

In mei 2000 verscheen de nota ‘Contract met de toekomst’. In deze nota werd een visie neergelegd over de rol van de overheid in relatie tot de burger in de informatiesamenleving. De ondertitel was dan ook ‘Een visie op de elektronische relatie overheid-burger’. Daarnaast werd een aantal verkenningen en acties aangekondigd.

 

De nota bestond uit drie delen. In het eerste deel ‘Vrijheid in verbondenheid’ werd de visie gepresenteerd. In het tweede deel ‘De aanspreekbare Overheid’ werden de consequenties van de visie voor een aantal aspecten van het overheidshandelen geschetst. Omdat ICT-ontwikkelingen snel gaan, bestond het derde deel ‘Overheid in Beweging’ uit een aantal concrete acties.

 

In de nota’s kwamen de volgende thema’s aan de orde. Bij vrijwel elk onderwerp werden ook één of twee verkenningen aangekondigd:

  • de kwaliteit van overheidsinformatie: wat is met welke kwaliteit beschikbaar?;
  • de kwaliteit van elektronische dienstverlening. In het Actieprogramma Elektronische Overheid was de doelstelling opgenomen dat in 2002 een substantieel deel, minimaal 25%, van de publieke dienstverlening langs elektronische weg afgehandeld moet kunnen worden. In het najaar van 2000 wordt voor de eerste maal gemeten hoe het met de elektronische dienstverlening bij de overheid gesteld is;
  • algemene kwaliteitselementen van de elektronische overheid. Eind 1999 was een internetmonitor ontwikkeld die meet in hoeverre de elektronische overheidsdienstverlening via het internet voldoet aan kwaliteitseisen als bereikbaarheid, interactiviteit, actualiteit en toegankelijkheid;
  • een proactieve of een responsieve overheid;
  • het recht op deelname aan de informatiemaatschappij;
  • het recht op regie over de eigen persoonsgegevens;
  • het recht op vrijwaring van onnodig gegevensverkeer;
  • de invloed van ICT op het democratisch bestel;
  • de kwaliteit van de digitale democratie;
  • de gevolgen voor de positie en de structuur van de overheid zelf. Het kabinet nam zich voor om daarover een advies te vragen.

 

De acties in de nota bouwden voort op de acties die in het actieprogramma Elektronische Overheid en de vijfde pijler van De Digitale Delta werden genoemd. Belangrijke elementen waren het creëren van een PKI-infrastructuur), een ICT-uitvoeringsorganisatie voor de overheid en ‘digitale trapveldjes’.

Document(en)

Contract met de Toekomst

Visie over de rol van de overheid in relatie tot de burger in de informatiesamenleving