Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Nota Nationaal Actieprogramma Elektronische overheid

1998

Eind 1998 verscheen de ICT-nota: Het Nationaal Actieprogramma Elektronische Overheid. Het werd maatschappelijk steeds duidelijker dat informatisering en zaken als internet ‘were here to stay’ en dus ook de overheid moest hier echt iets mee. Deze nota was reeds aangekondigd bij de herijking van het NAP in 1998 en vormde in feite de invulling daarvan voor de overheid zelf.

 

Het actieprogramma richtte zich daarbij op drie thema’s:

1) een goede elektronische toegankelijkheid van de overheid;

2) een betere publieke dienstverlening;

3) een verbeterde interne bedrijfsvoering bij de rijksoverheid.

 

Op deze thema’s werden concrete projecten gestart die in de kabinetsperiode tot aanwijsbare resultaten moesten leiden. Randvoorwaarde was wel dat de uitvoering ervan de aanpak van het millenniumprobleem niet in de weg mocht staan. Voor de financiering was uit de NAP-begroting jaarlijks zo’n 30 miljoen gulden beschikbaar. Het probleem bleef wel dat dit telkens projectgeld betrof. Er werd nog te weinig nagedacht over de noodzaak om de projectresultaten ook later in beheer te nemen en daarvoor financiering te regelen.

 

Geconstateerd werd dat de verschillende projecten geïsoleerd tot stand kwamen en werden uitgevoerd en dat daar meerwaarde kon worden gevonden door projecten samen te brengen in één uitvoeringsorganisatie. Dit wordt de latere ICT Uitvoeringsorganisatie (ICTU).

Document(en)

Actieprogramma Elektronische Overheid

Een efficiëntere en effectievere overheid op de elektronische snelweg