Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Terug naar de toekomst

1995

In 1995 verscheen Beleidsnota Informatievoorziening Openbare Sector 3 (BIOS 3): ‘Terug naar de toekomst’.

 

De nota ging in op de volgende onderwerpen:

• verbetering van dienstverlening aan burgers en bedrijven;

• grotere betrokkenheid van burgers bij het openbaar bestuur en omgekeerd;

• betere toegankelijkheid en openbaarheid van overheidsinformatie;

• adequate bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van niet voor de openbaarheid bestemde informatie;

• versterking van de bestuurbaarheid van en de samenhang binnen de overheidsorganisatie (en daarmee van het primaat van de politiek);

• verbetering van het gebruik van informatie en informatie- en communicatietechnologie voor een sobere en doelmatige bedrijfsvoering.

 

In BIOS 1, werd aandacht besteed aan de organisatie van de informatievoorziening in de relaties tussen de departementen en tussen de bestuurslagen. In BIOS 2, ‘de computer gestuurd’ werd in de vorm van het concept ‘servicecentrum van de overheid’ daarnaast ingegaan op de inzet van informatiebeleid en informatietechnologie om de relatie tussen burgers en overheid te verbeteren.

 

BIOS 3 actualiseerde de uitgangspunten uit BIOS 1 en BIOS 2 en werkte ze systematisch verder uit. Daarbij werden actiepunten aangegeven die dienden om de gestelde doelen dichterbij te brengen. De nota was in feite een verdieping van het Actieprogramma Elektronische Snelwegen maar dan specifiek gericht op de overheid. De activiteiten werden ook hieruit gefinancierd. Voor het eerst werd gesproken over gemeenschappelijke voorzieningen in de vorm van een informatie-infrastructuur. Dit wil zeggen een generieke, relatief permanente basisvoorziening ten behoeve van gegevensverwerking, gegevensopslag en gegevenstransport.

 

Het project ‘Overheidsloket 2000’ speelde binnen de geplande activiteiten een belangrijke rol. Via tussenstappen wilde het kabinet komen tot een landelijk dekkend net van loketten (ten minste één in iedere gemeente) waar burgers en bedrijven terecht kunnen voor publieke producten en diensten – dat wil zeggen vanuit de drie bestuurslagen, zelfstandige bestuursorganen en andere aanbieders van publieke diensten, met maximaal één doorverwijzing. Hierbij speelde ook de VNG een belangrijke rol door te claimen dat de gemeenten ook in dit verband de ‘eerste overheid’ waren.

 

In september 1995 behandelde de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken de nota. De Tweede Kamer was in het algemeen enthousiast over de nota en vond het een logisch vervolg op BIOS 1 en BIOS 2.

Document(en)

BIOS 3: Terug naar de toekomst

Derde Beleidsnotitie Informatievoorziening Openbare Sector