Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Het actieprogramma Elektronische Snelwegen

1994

Op 21 december 1994 verscheen het Nationaal Actieprogramma ‘Elektronische snelwegen. Van Metafoor naar Actie’. Met dit programma wilde het kabinet invulling geven aan het rapport Bangemann. Het programma richt zich op de samenleving als geheel en niet alleen op de overheid. Tal van onderwerpen komen daarom aan de orde, zoals mededinging en privacybescherming. Wel richt een bepaald deel van het programma zich op specifiek op de overheid met als doel de ontwikkeling en het gebruik van ICT in Nederland te versnellen. De elektronische snelweg had grote economische potentie voor Nederland moest daarop vanuit overwegingen van internationale concurrentie pregnant aanwezig zijn.

 

In tegenstelling tot Binnenlandse Zaken beschikt het ministerie van Economische Zaken wel over geld, onder meer uit het Fonds Economische Structuurversterking. Deze middelen stellen EZ in staat om veel invloed op de informatisering overheid uit te oefenen.

 

In de eerste voortgangsrapportage van december 1995 wordt een lijst van voorbeeldtrajecten gepresenteerd waaronder digitale belastingdienst en overheidsloket 2000.

Document(en)

Actieprogramma Elektronische Snelwegen

Van metafoor naar actie