Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Nota Bestuurlijke informatievoorziening openbare sector

1988

Hoewel er ook voor 1988 stukken naar de Tweede Kamer zijn gestuurd betreffende het automatiseringsbeleid kan de Beleidsnota Informatievoorziening Openbare Sector (BIOS 1) als eerste ‘grote’ nota worden beschouwd. Vernieuwend daarin waren de verbreding van automatiseringsbeleid naar informatiebeleid en de benadrukken van het belang van politieke sturing. Daarmee vond een verschuiving plaats van een onderwerp dat vooral de bedrijfsvoering betrof en ambtelijk werd behandeld naar een onderwerp dat aandacht verdiende van politici. Aanleiding was de motie Kohnstamm van 21 oktober 1987, die met algemene stemmen werd aangenomen. Veel van het beleid in BIOS 1 is gebaseerd op aanbevelingen van de in 1986 door toenmalig BZK-minister Van Dijk ingestelde Centrale Commissie Overheidsinformatievoorziening (CCOI). Deze commissie moest onderzoeken hoe de problemen met een aantal grote ICT-projecten van de overheid waren ontstaan en welke verbeteringen mogelijk waren.

Kees van Dijk

Minister van Binnenlandse Zaken, 1986-1989

Document(en)

BIOS 1 - kamerbrief

13 juli 1988

BIOS 1 - notitie

Eerste Beleidsnotitie Informatievoorziening Openbare Sector

Besluit IVR 1990

Besluit informatievoorziening in de rijksdienst