Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
voormalig minister

Rita Verdonk

Minister zijn doe je niet voor jezelf, dat doe je om het voor de mensen in het land wat beter te maken.

Geïnterviewd door Carla van Baalen en Caspar van den Berg / 01 maart 2021

In het interview gaat Verdonk in op het verkrijgen van positie op het ministerie, de moord op Theo van Gogh en de mores in het Haagse. Verder vertelt Verdonk over de impact van persoonsbeveiliging en de achterkamer waar de opvolging van fractievoorzitter Jozias van Aartsen wordt besproken.


Het interview

Bekijk de video

Beluister het gehele interview als podcast

Activiteiten als bewindspersoon

Pardonregeling

Kwam in augustus 2003 met een eenmalige 'pardonregeling' voor een beperkte groep asielzoekers. Asielzoekers die sinds 27 mei 1998 of langer wachten op een besluit op hun asielaanvraag, mogen onder bepaalde voorwaarden in Nederland blijven. In januari 2004 bepaalde zij dat op basis van deze eenmalige regeling en van afzonderlijke regelingen 2334 uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog een verblijfsvergunning kregen. De overige van de in totaal 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers worden uitgezet via vertrek- en uitzetcentra. Er mag door gemeenten geen noodopvang meer worden geregeld. Kreeg op 9 februari 2004 in een notaoverleg in de Tweede Kamer van de meerderheid steun voor haar beleid.

Nota terugkeerbeleid

Bracht in november 2003 de notitie 'Terugkeerbeleid' uit. Hoofdlijnen van dat beleid zijn onder meer het bevorderen van terugkeer van niet-toegelaten vreemdelingen en het aanbrengen van een strikte scheiding tussen ongedocumenteerde en gedocumenteerde asielzoekers. Er komen zogenaamde oriëntatie- en terugkeerlocaties.

Contourennota inburgering

Bracht in 2004 de Contourennota inburgering uit. Daarin staan voorstellen voor strengere regels op het gebied van integratie, zoals verplichte inburgeringscursussen voor oud- en nieuwkomers, maatregelen om spreiding in wijken te bevorderen en eisen voor de oprichting van scholen. In de tegelijkertijd verschenen Illegalennota worden maatregelen aangekondigd voor een hardere aanpak van onder meer mensenhandel, illegale huisvesting en illegale tewerkstelling.

Beperkende maatregelen komst minderjarige Antilliaanse jongeren

Kondigde in 2005 maatregelen aan tegen de komst van minderjarige Antillianen zonder opleiding, taalkennis en sociale geborgenheid naar Nederland

Nationale ceremoniedag voor nieuwe Nederlanders

Stelde in 2005 een jaarlijkse nationale ceremoniedag (24 augustus) in voor iedereen die het Nederlanderschap verkrijgt. Daarin worden de rechten en plichten als Nederlander bevestigd en wordt uiting gegeven aan de verbondenheid met Nederland.

Inburgering in het buitenland

Bracht in 2005 de Wet inburgering in het buitenland tot stand. In de Vreemdelingenwet wordt als toelatingsvereiste voor de verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd opgenomen dat de vreemdeling reeds voor zijn komst naar Nederland moet beschikken over kennis op basisniveau van de Nederlandse taal en de Nederlandse maatschappij.

Inburgering

Bracht in 2006 de Wet inburgering tot stand. Deze wet voert een meer verplichtend en resultaatgericht inburgeringsstelsel in. De kern daarvan wordt gevormd door een inburgeringsplicht voor in beginsel alle vreemdelingen van 16 tot 65 jaar die duurzaam in Nederland willen en mogen verblijven en voor enkele specifieke groepen genaturaliseerde Nederlanders, voor zover deze personen niet gedurende minstens acht jaar van de leerplichtige leeftijd in Nederland hebben verbleven en niet over bepaalde diploma's, certificaten of andere (soortgelijke) bewijsstukken beschikken. De inburgeringsplicht geldt zowel voor nieuwkomers als voor oudkomers die tot deze doelgroep behoren. De inburgeringsplicht houdt in dat men de noodzakelijke kennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving alsnog verwerft en het inburgeringsexamen behaalt.

Geboren

Utrecht, 18 oktober 1955

Functies

Minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie in Balkenende II en minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering in Balkenende III

Periodes

Van mei 2003 tot en met februari 2007

Biografie

Spraakmakende politica in het post-Fortuyn-tijdperk. Kreeg na haar studie in Nijmegen leidinggevende functies bij onder meer het gevangeniswezen en werd in 2003 als 'buitenstaander' minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie in het tweede kabinet-Balkenende. Was daarna het boegbeeld van het strengere asielbeleid en greep haar toenemende populariteit aan om zich te mengen in de leiderschapsstrijd bij de VVD. Zij werd echter verslagen door Rutte maar kreeg bij de Kamerverkiezingen in 2006 als nummer twee niet alleen meer stemmen dan Rutte maar met 620.555 de meeste voorkeursstemmen in de parlementaire geschiedenis. Claimde toen een leidende rol in de VVD en werd later uit de fractie gezet. De door haar in 2008 opgerichte beweging ‘Trots op Nederland’ bleek uiteindelijk geen succes.

(Bron: Parlement.com)