Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
voormalig minister

Cees Veerman

Je moet boerenslimheid hebben, historisch besef en een warm hart. Een mix van hart en hoofd.

Geïnterviewd door Caspar van den Berg en Guido Rijnja / 01 mei 2019

In het interview gaat Veerman uitgebreid in op het ambt van minister. Hij schetst de daarvoor noodzakelijke competenties en gaat terug in de tijd naar het moment dat hij gevraagd werd minister te worden. Veerman gaat ook in op de spanning tussen partij en land. Verder vertelt hij met resp. liefde en passie over de samenwerking met zijn topambtenaren en de interactie met zijn Europese collega’s in Brussel. In het interview benadrukt Veerman de noodzaak om als kabinet en minister -voor het land- te leveren. Kernpunten van zijn landbouwbeleid waren onder meer: vermindering van administratieve lasten, versterking van de kennisinfrastructuur voor de agrofoodsector en natuur en platteland, versterking van duurzame land- en tuinbouw en vergroting van het biologisch areaal.


Het interview

Bekijk de video

Beluister het gehele interview als podcast

Activiteiten als bewindspersoon

Vogelgriep

Kreeg begin 2003 te maken met de gevolgen van de uitbraak van vogelgriep, waardoor pluimvee in besmette gebieden moest worden geruimd.

Intensieve veehouderij, discussienota

Bracht in 2003 een beleidsbrief uit over de toekomst van de intensieve veehouderij. Dit vooral als aanzet tot discussie over de keuzes die moeten worden gemaakt en de dilemma's die daarbij spelen.

Nieuw Europees landbouwbeleid

Onderhandelde namens Nederland over een nieuw Europees landbouwbeleid, hetgeen op 26 juni leidde tot een akkoord. Daarbij werd besloten vanaf 2005 (of uiterlijk 2007) over te stappen van een subsidiëring van producten naar inkomenssubsidies.

Platteland en duurzame agrarische sector

Bracht in 2004 de Agenda Vitaal Platteland uit, waarin de plannen voor een leefbaar platteland en duurzame agrarische sector centraal staan.

Natuurbeschermingswet

Bracht in 2005 een wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 tot stand waardoor de Vogelrichtlijn (behoud vogelstand) en de Habitatrichtlijn (instandhouding natuurlijke habitats en wilde flora en fauna) werden geïmplementeerd.

Dierenwelzijn

Bracht in 2005 een wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren tot stand,

Mestbeleid

Bracht in 2005 wijzigingen van de Meststoffenwet tot stand, waardoor de regels ter beperking van de omvang van mestproductie worden vereenvoudigd.

Landelijk gebied

Bracht in 2006 de Wet inrichting landelijk gebied tot stand. De wet biedt een kader voor de programmering, financiering en uitvoering van inrichting en beheer van het landelijk gebied.

Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Bracht in 2007 de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden tot stand. De wet biedt een modern wettelijk kader, waarbinnen ondernemers en bedrijven zoveel mogelijk de ruimte krijgen om hun activiteiten naar eigen inzicht vorm te geven.

Geboren

Nieuw-Beijerland (Z.H.), 8 maart 1949

Functies

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het kabinet-Balkenende I + Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit in het kabinet-Balkenende II + Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit in het kabinet-Balkenende III

Periode

Van juli 2002 tot februari 2007

Biografie

CDA-politicus Cees Veerman was aanvankelijk leraar, maar nam later het ouderlijk akkerbouwbedrijf over en werd ook boer in Frankrijk. Veerman studeerde economie en promoveerde in 1983 aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Hij was actief als gemeenteraadslid en in adviesorganen van het CDA. Als hoogleraar was Veerman actief op verschillende universiteiten en werd daarna voorzitter van het bestuur van de Landbouwuniversiteit. Stond aan de wieg van het in 1996 ontstane veilingbedrijf "The Greenery".

Veerman was vanaf 22 juli 2002 minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het Kabinet-Balkenende I, vanaf 27 mei 2003 in het Kabinet-Balkenende II en ten slotte vanaf 7 juli 2006 in het Kabinet-Balkenende III. Krachtige vakminister die de agrarische sector van binnenuit kende. Kon zich mede daardoor ook goed staande houden in politieke debatten. Gebrek aan politiek gevoel bracht hem enkele keren in problemen, zonder dat zijn integriteit en toewijding ter discussie stonden.

Veerman gaf na de zomer van 2006 aan niet terug te zullen keren en verliet de actieve politiek.

(Bron: Parlement.com)