Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
voormalig minister

Martin van Rijn

Een bewindsman of -vrouw heeft het recht om opvattingen te krijgen die gehoord moeten worden, los van wat hij of zij ermee doet.

Geïnterviewd door Paul ’t Hart en Jouke de Vries / 15 april 2021

In het interview gaat Van Rijn o.a. in op de coronacrisis, het verschil tussen ambtelijke en politieke verantwoordelijkheid en het belang van inhoudelijke kennis. Van Rijn vertelt verder over grote hervormingsdossiers en de verschillende culturen op de departementen waar hij werkzaam was.


Het interview

Bekijk de video

Activiteiten als bewindspersoon

Persoonsgebonden budget

Bracht in november 2013 een beleidsbrief uit over het persoonsgebonden budget (pgb). Vanaf 2014 wordt een systeem van trekkingsrechten ingevoerd. Hierbij krijgt de budgethouder wel zeggenschap over zijn budget, maar het geld wordt niet contant op de eigen rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank voert de betalingen uit namens budgethouders die of op basis van de AWBZ een pgb hebben gekregen of – per 2015 – via de gemeenten een pgb zullen gaan ontvangen.

Decentralisatie Jeugdstelsel

Bracht in 2014 een nieuwe Jeugdwet  tot stand. Deze wet moet vanaf 2015 het jeugdstelsel door decentralisatie eenvoudiger, efficiënter en effectiever maken. De verantwoordelijkheid voor alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden komt bij de gemeenten. Door intensivering van de preventie en ambulante jeugdhulp moet complexere (en duurdere) hulp worden voorkomen. Er wordt een omslag gemaakt van een stelsel gebaseerd op een wettelijk recht op zorg (aanspraak) naar een stelsel op basis van een voorzieningenplicht voor gemeenten (voorziening).

Nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning

Bracht in 2014 een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) tot stand. Gemeenten worden volledig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van hun inwoners. Zij moeten zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen ondersteunen. Die ondersteuning moet erop gericht zijn dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven. Als dat nodig is, voorziet de gemeente in de behoefte aan beschermd wonen en opvang.

Wet op de Langdurige zorg

Bracht in 2014 de Wet langdurige zorg (WLZ) tot stand. Deze wet vervangt de AWBZ en heeft een beperkter reikwijdte dan die wet. De WLZ biedt een verzekering tegen langdurige zorg in verpleeghuis, verzorgingshuis of inrichting voor gehandicapten. Aanspraak op vergoeding van kosten wordt bepaald op basis van een indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg. Het toezicht door de NZa wordt verscherpt.

Kwaliteit verpleeghuizen

Presenteerde in 2015 een Plan van Aanpak Kwaliteit verpleeghuizen. De positie van cliëntenraden wordt versterkt. De IGZ houdt toezicht vanuit het perspectief van de cliënt: waardigheid en kwaliteit van leven voor de bewoners moet voor op staan. Verder moet de samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en zorgverlener worden verbeterd.

Tabaksproductenrichtlijn

Bracht in 2016 een wet tot stand, ter implementatie van de EG-Tabaksproductenrichtlijn. Het betreft onder meer uitbreiding van de werkingssfeer tot elektronische sigaretten en navulverpakkingen, etikettering en verpakking ingrediënten, nieuwe tabaksproducten en grensoverschrijdende verkoop op afstand. De titel Tabakswet wordt gewijzigd in Tabaks- en rookwarenwet.

Participatie gehandicapten

Bracht in 2016 een wet tot stand tot goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en een wet tot uitvoering van dat verdrag. Het verdrag bevat de verplichting voor staten alle maatregelen te nemen om te waarborgen dat redelijke aanpassingen worden verricht, zodat gehandicapten niet worden belet volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving.

Herziening zorgstelsel en bruteringsoperatie rond woningbouwcorporaties

Als ambtenaar was Van Rijn eerder rechtstreeks betrokken bij de herziening van het zorgstelsel (2005) en de brutering- en privatiseringsoperatie rond woningbouwcorporaties (1995).

 

Geboren

Rotterdam, 7 februari 1956

Functies

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in kabinet Rutte II + tijdelijk Minister van Medische Zorg en Sport in kabinet Rutte III

Periodes

Van november 2012 tot en met oktober 2017 en van maart 2020 tot en met juli 2020

Biografie

Martin van Rijn was van 23 maart tot 9 juli 2020 tijdelijk minister voor Medische Zorg in het kabinet-Rutte III. Hij doorliep een ambtelijke loopbaan, eerst bij het ministerie van VROM en daarna bij Binnenlandse Zaken en VWS, waar hij directeur-generaal Gezondheidszorg was. Had toen een groot aandeel in de totstandkoming van de Zorgverzekeringswet. Als staatssecretaris in het kabinet-Rutte II voerde hij - samen met minister Schippers - grote hervormingen door in de zorg, die gepaard gingen met bezuinigingen en decentralisatie. Bracht in dat kader nieuwe wetgeving tot stand, zoals de Wet langdurige zorg en een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning. Kwam in politiek zwaar weer vanwege de chaos bij de toekenning van persoonsgebonden budgetten. Op 1 december 2017 werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de Reinier Haga Groep (ziekenhuizen). Per 1 september 2020 is hij voorzitter van AEDES, de koepel van woningcorporaties.

(Bron: Parlement.com)