Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Verdergaande discussie over kernwaarden

Leadership is a journey

2015

De discussie over integriteit verdiept zich tot een gesprek over kernwaarden, ambtelijk vakmanschap en leiderschap. Publiek leiderschap spreekt tot de verbeelding en is aan verandering onderhevig in de tijd. Een toekomstbestendige visie op topambtelijk leiderschap in de Rijksdienst is noodzakelijk. Wat is in een snel veranderende samenleving het samenspel tussen topambtenaren en politiek? Wat moeten leiders kunnen? En: wat doen leiders?

De Tweede Kamer vraagt in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren meermalen naar de visie van de minister op ambtelijk vakmanschap.De minister zegt, ondanks het stilvallen van de voortgang van het wetsontwerp een notitie toe over de kernwaarden die wettelijk verankerd zullen worden. Het voornemen is de kernwaarden van het ambtenaarschap vast te leggen in een ambtelijk statuut, op te stellen door de verschillende overheidswerkgevers. De wettelijke verankering wordt dan geborgd door de verplichting tot het opstellen van een statuut op te nemen in de Ambtenarenwet. Maar, de insteek stuit op verzet. De dialoog, waarin ook aandacht voor ambtelijke tegenspraak in relatie tot de politiek, wordt voortgezet. Kernwaarden zijn niet voor maar van ambtenaren.

Leiderschap is essentieel

Documenten

Nieuw Publiek leiderschap. Onderzoek in opdracht ABD

Top-ambtelijk leiderschap in tijden van verandering

Brief Minister BZK over ambtelijk vakmanschap

Kamer vraagt meermalen om visie; Kabinet gaat onderzoeken en inventariseren

ABD-brochure “Visie op publiek leiderschap"

Topambtelijk leiderschap vraagt om voortdurend slechten van paradoxen

Brief Minister BZK over ontwikkeling ambtelijk vakmanschap en kernwaarden

Geen statuut maar aansluiten bij dialoog