Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Rapport Borstlap

Buitengewoon normale sturing

2015

In alle discussies rond toepasselijkheid van het private arbeidsrecht op ambtenaren, speelt het argument dat de overheidswerkgever tevens wetgever is. Na indiening van de initiatiefwet vraagt het kabinet daarom advies over een sturingsmodel voor de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming dat meer in lijn is met de wijze waarop het kabinet met de werkgevers en werknemers in de marktsector omgaat.

De Commissie Borstlap adviseert dat het kabinet als wetgever de onderhandelings- en contractsvrijheid van zowel private als publieke werkgevers en werknemers bevordert en respecteert en ook de Tweede Kamer wijst op het belang van terughoudendheid in dit verband. Als het kabinet als wetgever een bepaalde uitkomst wil voorschrijven, kan dat alleen na consultatie als wetgever van alle betrokken partijen. De regie in dat verband is voorbehouden aan de minister van SZW.

Het kabinet onderschrijft het advies tegen de achtergrond van de lopende grote hervormingen van de publieke sector. Zelfs als de normalisering niet door zou gaan.

Bij de kabinetsformatie in 2017 wijst het SGO op het belang van hervorming van het personeelsbeleid gericht op flexibiliteit en kwaliteit. Wellicht is hiertoe meer arbeidsvoorwaardenruimte in de collectieve sector noodzakelijk.

De ontwikkelingslijnen van rechtspositie en kernwaarden/vakmanschap naderen elkaar steeds meer.

Hans Borstlap

Documenten

Advies werkgroep Buitengewoon normale sturing

Kabinet moet rollen wetgever en werkgever beter onderscheiden

Kabinetsreactie op rapport Buitengewoon normale sturing

Normalisering in het licht van grote hervormingen publieke sector

SGO-brief aan informateur

Laat bestaande structuren in stand, verbeter samenwerking en ga voor innovatie