Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Initiatiefwet Normalisering rechtspositie ambtenaren

Eindelijk normaal!?

2010

In 2010 wordt het initiatiefwetsvoorstel normalisering ambtelijke rechtspositie ingediend. Het wetsvoorstel beoogt een zo groot mogelijke eenvormigheid tot stand te brengen tussen de rechtspositie van ambtenaren en van werknemers. Uitgangspunt daarbij is dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid uiteindelijk gelijk zouden moeten zijn aan de verhouding in het private bedrijfsleven, met uitzondering van die gevallen waarin er zwaarwegende argumenten zijn om dat niet te doen.

Het wetgevingstraject verloopt traag en ligt zelfs geruime tijd stil. Veel gehoorde vraag: voor welk probleem is dit een oplossing?

De genormaliseerde ambtenaar

Documenten

Ambtenarenwet 2017

eindelijk normaal :)

Memorie van Toelichting WNRA

Arbeidsverhouding overheid en private sector zoveel mogelijk gelijk

Advies Raad van State bij WNRA

Raad van State van mening dat overheid als werkgever wezenlijk anders is dan private werkgever