Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Rijksdienst van de toekomst

Maar afschaffen bijzondere status hoort daar (nog) niet bij

2008

Naar aanleiding van de motie Koser Kaya gaat het gesprek nog steeds door. Ook in 2008 blijft het kabinet expliciet bij haar standpunt dat een algeheel afschaffen van de ambtelijke status niet wenselijk is: de bijzondere positie van de overheidswerkgever heeft gevolgen voor de positie van de overheidswerknemer. Ondanks ingrijpende stappen die al gezet zijn, wil het kabinet voorkomen dat er een verbrokkeld geheel aan arbeidsvoorwaarden voor de overheid zal ontstaan en de coördinatiemogelijkheden behouden. Verschillen met de private sector blijven bestaan, ongeacht of de werkgever aanstellingen verleent of arbeidsovereenkomsten sluit. Zoals: openbaarmaking van topinkomens, integriteitsregels en inbreuk op grondrechten. Het toekomstbeeld van een themagestuurde, mensgerichte organisatie staat fier overeind. En daar horen bij: leiderschap, medewerkerschap, en talentmanagement. Medewerkers in de rijksdienst hebben ruimte om hun vakmanschap te beoefenen!

Trendnota personeelsbeleid

Documenten

Aanbieding Trendnota Arbeidszaken overheidspersoneel

Kabinet acht algehele afschaffing ambtelijke status niet gewenst

Uitkomst visietraject Organisatie- en Personeelsbeleid Rijk

Maatschappij en rijksdienst veranderen. Nieuwe visie noodzakelijk.