Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Commissie Dijkstal

Over dienen en verdienen

2004

De Adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers is op 11 december 2002 geïnstalleerd en bracht zeven adviezen uit.

In het eerste advies Over dienen en verdienen (2004) deed de commissie op verzoek van het toenmalig kabinet voorstellen met betrekking tot de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Verder werd ingegaan op de beloningspositie van de politieke en ambtelijke top in de sector Rijk in vergelijking met relevante deelarbeidsmarkten. Naar aanleiding van haar bevindingen adviseerde de commissie om het salaris van de minister weer het hoogste salaris in de publieke sector te laten zijn. Het huidige salarisniveau van de minister zou daartoe met 30% moeten worden verhoogd. De commissie adviseerde verder om voor de bezoldiging van topfunctionarissen bij onder ministeries ressorterende diensten en publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) een salarismaximum te hanteren op het niveau van het ministerssalaris. Afwijken daarvan zou volgens de commissie slechts mogelijk moeten zijn met instemming van de ministerraad.

 

Een compleet overzicht van alle adviezen is te vinden op de website over de Wet normering topinkomens.

Hans Dijkstal

voorzitter van de Adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers

Document

Over dienen en verdienen

Adviescommissie beloning en rechtspositie ambtelijke en politieke topstructuur