Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Wettelijke verankering

Herstel en versterken van normen en waarden van de Nederlandse samenleving

2003

Het kabinet richt haar aandacht op het bijzondere karakter van de openbare dienst en de daaruit voortvloeiende normen en waarden voor de ambtenaar. Het democratisch en rechtsstatelijk besef en het integriteitsbesef worden nog eens scherp benadrukt als elementen van de ambtelijke verantwoordelijkheid. Ambtenaren dienen zich bewust te zijn van de aan hun vak verbonden eisen. Deze ontwikkeling en het streven om te komen tot verdere opwaardering van de huidige overheidsorganisatie, zijn aanleiding tot verankering van deze beginselen in de cultuur van overheidsorganisaties. Een betrouwbare overheid vereist een volstrekt integere organisatie. Het kabinet meent dat gedragscodes een belangrijk instrument zijn voor cultuurverandering. De code als een actief en “levend” instrument.

Hoe zit het met je normen en waarden?

Documenten

Memorie van Toelichting wijziging Ambtenarenwet i.v.m. goed ambtelijk handelen

Zoals een goed ambtenaar betaamt

Advies Raad van State over wijziging Ambtenarenwet i.v.m. goed ambtelijk handelen

Integriteit niet gedefinieerd, verplichting integriteitsbeleid te voeren daarom onbepaald

Advies Raad voor het overheidspersoneelsbeleid over integriteitsbepalingen in Ambtenarenwet

Betrokkenheid ambtenaren bij totstandkoming integriteitsbeleid gewenst