Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Staatscommissie Kranenburg

Handhaaf de eenzijdige publiekrechtelijke aanstelling!

1958

De discussie over de ambtelijke status blijft steeds weer oplaaien. In 1952 stelt de minister van Justitie de Staatscommissie Kranenburg in met de opdracht “een onderzoek in te stellen naar de redenen, welke er in het verleden toe hebben geleid, dat de rechtspositie van de ambtenaren werd gekenmerkt door een bijzondere status ….. (en) te adviseren omtrent de vraag of en in hoeverre thans naar de eisen van de openbare dienst en van het moderne ambtenaarschap als zodanig de rechtspositie van de ambtenaren in het algemeen en in haar onderdelen gekenmerkt dient te zijn door een bijzondere reglementering en …. tevens aandacht te schenken aan de rechtspositie van hen, die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst zijn van de openbare lichamen “

De commissie levert een uitvoerig historisch verslag af en komt ten aanzien van het tweede deel van haar opdracht uiteindelijk tot de conclusie dat “juist bij de openbare dienst, omdat hier het openbaar belang meespreekt, een publiekrechtelijke eenzijdige regeling der arbeidsvoorwaarden, mits omgeven met al de waarborgen waarover het publiekrecht beschikt, noodzakelijk en aanvaardbaar is”. De Commissie wijst op het argument dat nog jarenlang een rol blijft spelen: het samenvallen van de overheid als wetgever en de overheid als werkgever.

De Commissie is van mening dat er voor arbeidscontractanten bij de overheid en ambtenaren niet een uiteindelijk nagenoeg gelijk complex van rechtspositieregelingen dient te worden opgebouwd. Dit impliceert dat er voor het gebruik van het privaatrechtelijk contract in de overheidsdienst maar zeer beperkte mogelijkheden zijn, zoals bijvoorbeeld voor tijdelijke werkzaamheden en personeel in dienst van overheidsbedrijven, omdat daar geen sprake is van overheidsdienst in strikte zin.

Opvallend zijn de passages in het rapport waar de Commissie aangeeft dat door het ontbreken van het stakingsrecht voor ambtenaren er bij de overheid geen sprake kan zijn van “normale” arbeidsverhoudingen.

Commissievoorzitter Kranenburg

Document

Conclusie rapport commissie Kranenburg

Handhaaf de eenzijdige publiekrechtelijke aanstelling

Volledig rapport commissie Kranenburg

(Let op: 29 MB)