Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Privatisering ABP

Nog meer afstand

1996

Binnen het uitgangspunt van harmonisatie van de arbeidsverhoudingen past het streven om het ambtenarenpensioenfonds  ABP te onttrekken aan de directie invloedssfeer van de Staat. Op 1 januari 1996 is het zover. Vanaf die datum bestaat de Stichting Pensioenfonds ABP, die als regulier bedrijfstakpensioenfonds onder de Pensioenen spaarfondsenwet valt. Als gevolg van deze privatisering is het beheer van het fonds, met name de premiestelling en het beleggingsbeleid in handen gekomen van een paritair ingesteld bestuur, waarover heb kabinet geen rechtstreekse zeggenschap meer heeft. Van de in totaal zes door de sectorwerkgevers voor te dragen bestuurders draagt het kabinet er drie voor.

Document

Memorie van Antwoord Wet Privatisering ABP

Nog grotere afstand